S-yttrande över kommunens budget för 2015

Hörby kommuns budget för 2015.

Socialdemokraterna avger följande särskilda yttrande över Hörby kommuns budget för år 2015.

Delårsrapporten från 2014-04-30 visar på att årets prognos ger ett underskott med 27,9 miljoner, vilket är nästan 42 miljoner lägre än budgeterat resultat, varav socialnämnden står för 37.7 miljoner

Kommunledningsförvaltningen har räknat fram att det finns ett möjligt utrymme att fördela för 2015 på 8 528 tkr.

Enligt budgetberedningens förslag sker fördelningen av detta utrymme enligt följande:

Barn- och utbildningsnämnd                                      4 300 tkr

Kultur- och fritidsnämnd                                                  390 tkr

Tekniska nämnden                                                       3 000 tkr

Revisionen                                                                         200 tkr

Återstår till höstens budgetberedning                          638 tkr

 

Socialdemokraterna ställer sig bakom dessa ramförstärkningar.

 

Vad gör man åt socialnämndens budgetbekymmer?

Socialdemokraterna har för länge sedan insett att SN budget är underbalanserad. Frågan är bara med hur mycket? Är kostnadsnivån på de olika verksamheterna rätt om den jämförs med andra kommuner? Har volymförändringar skett? I vilken omfattning? Inom vilka verksamheter? Hur har de påverkat budgeten?

Det finns säkerligen fler frågor som kan ställas. För närvarande pågår en analys av Socialnämndens verksamhet av Pwc. Denna skall enligt uppgift vara klar under september månad.

Med denna analysrapport som grund kommer socialdemokraterna att under hösten lägga en budget för socialnämnden som förhoppningsvis de allra flesta kan ställa sig bakom. Vi måste få ett slut på denna mångåriga konflikt inom de styrande borgerliga partierna om socialnämndens verksamhet, som annars uppenbarligen kommer att leda till förödande ekonomiskt resultat för hela kommunen.

 

För socialdemokraterna

Tommy Hall

Sidan uppdaterades senast: 2014-06-12 15:25