Utveckla demensvården i Hörby

Motion : Till Hörby kommunfullmäktige

Vi Socialdemokraterna har i motionen Demensteam utvecklat frågan om demensvården. Motionen hanterades av Socialnämnden 2011-12-15 § 213 som beslöt att godkänna förvaltningens förslag till yttrande och översända detsamma till kommunstyrelsen med tillägget, att förvaltningen tar förslaget om tvärprofessionella demensteam i beaktande i den kommande organisationsöversynen. Vilket fullmäktige biföll, Dnr 2001/288.

Socialstyrelsen granskning av Källhagas demensenhet under hösten 2012 gör Socialdemokraterna oroliga. Vi har ställt frågor till Sn och fått svar att utveckling sker, personal utbildas och handleds. Men vi anser inte att detta är tillräckligt, det går på tok för långsamt.

Hörby kommun har ett antal specialistutbildade undersköterskor inom bl a demensvård, geriatrik och palliativ vård. Undersköterskor med specialistkompetens måste stimuleras och ges ansvar samt praktisk befogenhet i vård och omsorg. Vi anser att funktioner med handledarkompetens och gruppledartjänster skall utformas för dessa kvalificerade undersköterskor. Det skulle göra Hörby kommun till en bättre arbetsgivare som värdesätter utbildade undersköterskor.

 

Socialdemokraterna yrkar

att demensteam snarast skapas, kommunövergripande, enligt innehållet i motion demensteam

att verksamheter som vårdavdelningar, hemtjänst och handikappomsorgen, ses över med syfte att utforma gruppledarfunktioner för undersköterskor med specialistutbildning

 

Hörby den 2013-04-24

Socialdemokratiska Fullmäktigegruppen

 

 

Susanne Meijer (S)        
Johan Månsson (S)

Sidan uppdaterades senast: 2013-04-30 13:18