Kommunpolitiskt handlingsprogram 2011-2014

Socialdemokratin – en frihetlig rörelse

Frihet, jämlikhet och solidaritet är grunden för de socialdemokratiska idéerna. Dessa värderingar är tidlösa och vägleder oss i vår praktiska politik, såväl på riksnivå som kommunalt och lokalt.

Socialdemokratin är en frihetsrörelse. Vi vill skapa ett samhälle där möjlighet ges för alla människor att förverkliga sig och sina livsprojekt. Alla människor är födda lika, men under livets gång är förutsättningarna oftast väldigt olika. Frihet för alla förutsätter jämlikhet och solidaritet som ska prägla hela samhället och förhållandet mellan alla människor, inte minst för att våra livsprojekt är beroende av varandra. Det är ett samhälle som möjliggör individuell frihet och som samtidigt tar ansvar för de kommande generationernas livsvillkor, miljö och social såväl som ekonomisk rättvisa. Detta program utgör grunden för vår strävan att uppnå dessa visioner.

 

Jönköping – möjligheternas kommun

I socialdemokratins Jönköping ska det råda framtidsoptimism, och vår kommun ska vara en levande demokrati. Vår strävan är att alla efter förmåga ska ha tillgång till arbete och egen försörjning. Välfärden ska kännetecknas av hög kvalitet och komma alla till del. En stark gemensam sektor ska erbjuda alla invånare i vår kommun skola, vård och omsorg vilket möjliggör verklig valfrihet och trygghet för alla. En hållbar miljö är en nödvändighet för oss idag och för kommande generationer. Genom en progressiv och ansvarstagande miljöpolitik och ett gott boende skapar vi tillsammans förutsättningarna för möjligheternas kommun.

Den starka gemenskapen

Kommunen är vår lokala samhällsgemenskap och utgör den arena där vi alla möts för att ta oss an gemensamma angelägenheter och fördela resurser. Ett starkt folkligt engagemang och inflytande i såväl kommunens politiska styre, som i dess förvaltning och vardagliga verksamhet är viktiga beståndsdelar i socialdemokratins Jönköping.

Vi socialdemokrater vill därför göra kommunen till en verklig angelägenhet för alla invånare. I egenskap av kommuninvånare har vi möjlighet att påverka och tillsammans bygga upp ett samhälle med jämlika möjligheter att utvecklas.

Demokrati och marknad

En samhällsgemenskap kan enligt vår uppfattning aldrig reduceras till en marknad där köpkraften blir avgörande för den enskildes valmöjligheter. Vår modell förutsätter alla medborgares jämlikhet. Våra gemensamma ekonomiska resurser ska aldrig tillåtas att gå till något annat än den verksamhet som vi tillsammans prioriterat.

Den verksamhet som vi gemensamt betalar ska i första hand bedrivas av kommunen själv. De övergripande frågorna styrs av de politiskt förtroendevalda. Därigenom garanteras också omfördelning av resurser samt demokratisk och effektiv beslutsgång. Den representativa demokratin måste kompletteras med inflytande för brukarna över verksamheten. Därför vill vi socialdemokrater fortsätta att stärka medborgarnas inflytande i den dagliga verksamheten.

Medlemskapet i kommunen förpliktar samtidigt till deltagande och ansvar. Det är vi gemensamt som måste skapa och förvalta de resurser vi använder. Den verksamhet vi gemensamt betalar med skattemedel ska fördelas solidariskt. 

Det är på den kommunala arenan som vi samhällsmedlemmar, inom den kommunala självstyrelsens ramar, bestämmer över de gemensamma medlen samt den verksamhet vi skapar med dem. De demokratiska formerna möjliggör ett folkligt inflytande och engagemang. Detta står i kontrast till privatkapitalistisk verksamhet vars främsta syfte är att skapa vinst och där makt och position avgör vem och vilka som har inflytande.

Valfriheten och individen

Den gemensamma sektorn har som viktigaste syfte att skapa förutsättningar för ett jämlikt samhälle. Vi socialdemokrater står för en generell välfärdspolitik som omfattar alla och som också beaktar den enskilda människans behov. Vi vill utveckla framtidens välfärdssamhälle där den enskilda människan och hennes möjligheter att utforma och påverka skolans, vårdens och omsorgens inriktning står i centrum. Det är avgörande att de resurser vi gemensamt betalar för vår välfärd i form av skatt oavkortat går till verksamheten. 

Dagens marknadsorienterade lösningar inom välfärdssektorn undergräver tilltron till den solidariskt finansierade välfärden, inte minst beroende på att stora samhällsgrupper exkluderas samtidigt som skattemedel som är riktade till verksamheter för barnen och de äldre istället hamnar i privata företag med vinstintresse och används till aktieutdelning. Dessa lösningar, i vilka välfärdssektorn omvandlas till en marknad, bidrar till ökad ojämlikhet i samhället. Det kan vi socialdemokrater inte acceptera. 

Kraven på hög kvalitet i verksamheten ska även gälla i de fall då det finns alternativa utförare. Rätten till en välfärdsservice av hög kvalitet ska därför även gälla i de fall då tjänsterna utförs av privata företag. Utgångspunkten för vår välfärdsmodell är att vi endast genom ett sammanhållet och starkt samhälle skapar förutsättningar för verklig valfrihet för alla människor.

Arbete

Arbete är grunden till all välfärd. Genom att delta i arbetslivet utvecklas vi som människor och kan verka i ett vidare socialt sammanhang. Det är genom arbete som resurser skapas, för såväl individuella som gemensamma behov. Därför ska kommunen verka för arbete åt alla efter förmåga. 

Det jämlika samhället kan enbart förverkligas när alla har en meningsfull sysselsättning. Vårt mål är därför full sysselsättning. Arbetslöshet är slöseri med mänskliga resurser och stänger ute människor från delar av samhällsgemenskapen. Kampen mot arbetslöshet är en av socialdemokratins viktigaste uppgifter.

Unga människors arbetslöshetssituation är en särskilt angelägen fråga. Ingen ung människa ska behöva vara arbetslös, eftersom utanförskap i tidiga åldrar kan bidra till att skapa misstro till samhället och dess demokratiska institutioner. I vår kommun ska det därför inte förekomma någon ungdomsarbetslöshet. Alla ungdomar upp till 25 år ska omfattas av sysselsättningsgaranti, med antingen praktik eller studier för den som inte kan få ett arbete. Kommunen ska särskilt prioritera grupper som har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden, bl.a. invandrare, ungdomar och människor med funktionsnedsättning.

Ofrivilligt deltidsarbete innebär för många en låglönefälla och drabbar i huvudsak kvinnor. För kommunens anställda ska heltidsarbete vara en självklarhet. Vi eftersträvar en jämställd arbetsmarknad där kvinnor och män har lika lön för likvärdigt arbete samt lika utvecklingsmöjligheter.

Socialdemokraterna i Jönköping kommer att ta initiativ till ökad demokratisering av arbetslivet. Kommunens verksamheter ska vara ett föredöme när det gäller de anställdas makt och inflytande på sina egna arbetsplatser. Jönköpings kommun ska helt enkelt vara en mönsterarbetsplats.

Välfärden

Välfärdspolitikens övergripande syfte är inte hjälp vid nöd, utan att avskaffa nöden genom att på ett rättvist sätt skapa social frihet och trygghet för alla. Det är inom välfärdspolitiken vi omfördelar, efter behov och inte efter ekonomisk styrka och lönsamhetsbedömningar. Det marknaden inte klarar av att fördela på ett acceptabelt sätt måste vi sköta gemensamt. Ett välfärdssystem där marknadsmekanismer har begränsat utrymme är inte bara mer rättvist, utan också mer effektivt.

Den trygghet som välfärden skapar är en förutsättning för att alla på ett jämlikt sätt ska kunna utvecklas. Jämlikhet skapar verklig frihet för alla. Ett modernt samhälle kan aldrig i längden bäras upp av ett otryggt folk. Otryggheten innebär i sin förlängning att människor ställs utanför den samhälleliga gemenskapen.

Barnets uppväxtvillkor är avgörande för hur det klarar sig längre fram i livet. Barnomsorg av hög kvalitet ger alla barn en god start i livet och utveckling i en trygg miljö. Barnomsorgen ska vara tillgänglig för alla till en låg kostnad och på sikt bli avgiftsfri. Den ska hålla hög pedagogisk nivå och ha en tydlig roll i det livslånga lärandet. I ett modernt och jämställt samhälle där barnens båda föräldrar förvärvsarbetar är barnomsorgen grundläggande och ska finnas tillgänglig för samtliga barn. En välutvecklad barnomsorg innebär även ökad valfrihet och möjlighet att påverka vardagen. Detta är viktigt också ur jämställdhetsperspektiv.

Genom en skola för alla, erbjuds barn och unga möjligheter att erövra kunskap och möta jämnåriga kamrater med olika erfarenheter och social bakgrund. En bra gymnasieskola ska rusta våra ungdomar för yrkeslivet och högskolestudier, medan en väl utbyggd kommunal vuxenutbildning ger alla möjligheten att senare i livet komplettera och utveckla sina kunskaper. Vi socialdemokrater tror på en sammanhållen grund- och gymnasieskola där alla barn möts oavsett social, etnisk, kulturell och ekonomisk bakgrund.

Alla har rätt till en trygg ålderdom. Omsorgen om våra äldre måste vara god och garanteras alla, oavsett klasstillhörighet, bakgrund, inkomst och anhörigas engagemang.

Kulturella aktiviteter, föreningsliv och fritidsengagemang ger oss möjligheter att bli delaktiga i något skapande. Det främjar dessutom andan av gemenskap i samhället. Det är viktigt att ge alla möjligheter till ett aktivt kultur- och fritidsutövande. Det måste finnas en öppenhet för olika former av kultur och fritid som utgör en motvikt till det kommersiella.

När vi trots den generella välfärden saknar möjligheter att själva trygga vår vardag måste det gemensamma kunna stötta med socialtjänst.

En bebyggelseplanering som uppmuntrar social sammanhållning, tillgänglighet till kultur och fritidsaktiviteter är nödvändig.

Vi bor genom hela livet. Bostäderna och boendemiljöerna måste därför utformas så att alla – från det nyfödda barnet till den allra äldste – kan bo och trivas i dem under livets alla skeden. Våra boendemiljöer ska tillmötesgå de olika befolkningsgrup­pernas särskilda behov och ingen ska vara hänvisad till kategoriboende i bemär­kelsen att människor delas upp i olika bostadsområden utifrån sina olika förut­sättningar. Bostäder för studerande och unga ska integreras i det ordinarie bo­stadsbeståndet. Vi ska inte bygga större områden för äldre utan samma perspek­tiv ska gälla äldreboenden och seniorboenden. Två viktiga förutsättningar för att alla ska ha likvärdiga och goda möjligheter att välja den bostad och det bostads­område de önskar är dels att både inomhus- och utomhusmiljöer är tillgängliga, dels att barnperspektivet är vägledande i all samhällsplanering.

Jämställdhet

Jämlikhet avser rättvisa förhållanden mellan alla individer och grupper i samhället, medan jämställdhet avser förhållandet mellan könen. Socialdemokrati betraktar därför jämställdheten som en viktig jämlikhetsfråga.

Trots att Sverige anses vara ett av de mest jämställda länderna i världen är kvinnor fortfarande underordnade män i olika avseenden. Vi måste synliggöra och bekämpa de maktstrukturer som bevarar ojämlika villkor i samhället. Det är nödvändigt att jämställdheten genomsyrar alla samhällsområden.

Representationen av kvinnor och män i beslutsfattande organ ska vara jämn. Därför eftersträvar vi lika många kvinnor som män bland våra kandidater till kommun, landsting och riksdag. Denna strävan gäller också ledamöter i nämnder, styrelser och kommunala bolag.

Lika lön för likvärdigt arbete ska vara en självklarhet. Kommunen är en viktig arbetsgivare som aktivt ska arbeta med jämställdhet och mångfald inom den kommunala verksamheten. Osakliga löneskillnader ska åtgärdas.

Jämlikhet

De rådande orättvisorna i samhället tenderar alltid att koncentrera låga inkomster, arbetslöshet, låg utbildning och maktlöshet till särskilda bostadsområden. Jönköping utgör i detta avseende inget undantag.

De ekonomiska och sociala orättvisorna ser idag annorlunda ut i Sverige och Jönköping.

Dessa orättvisor förstärks ibland av en diskriminering utifrån var man är född.

Arbetslösheten är högre bland de inflyttade svenskarna och de är ofta lågavlönade. Det för i sin tur med sig att de är överrepresenterade i vissa bostadsområden.

För oss socialdemokrater är denna utveckling oacceptabel; alla människor är lika i värde och har samma rättigheter och skyldigheter. Kommunen ska gå i främsta ledet i arbetet mot diskriminering. Människors vilja och drivkraft ska istället tillvaratas. Alla människor ska ha möjlighet att aktivt delta i arbetslivet och demokratin. Utanförskapet är därför av ondo och välfärdssamhället måste nå ut i alla samhällets delar. Särskilt behövande områden måste därför ges extra resurser till arbetsmarknadsåtgärder, skolan, kultur- och fritidsaktiviteter samt föreningsliv.

Kommunikationer och näring

Vår kommun har ett unikt geografiskt läge, mellan Sveriges huvudstad och kontinenten, centralt i landet räknat i förhållande till hur befolkningen bor. Jönköping har därför goda möjligheter att utvecklas till ett kommunikationscentrum, vilket också stärker näringsverksamheten. Kommunikationerna till och från Jönköping bör utvecklas. Jönköping ska vara ett kommunikationscentrum med klar miljöprofil.

En industriell tradition har länge varit grunden för kommunens utveckling. Industrin är en viktig motor som ska utvecklas vidare inte minst för näringens betydelse för också andra sektorer. Detsamma gäller övriga näringslivet med nya näringsgrenar. För fortsatt utveckling krävs ett väl utvecklat samarbete mellan det lokala näringslivet och kommunen. I denna fråga ska socialdemokratin vara drivande.

Alla medborgare, oberoende av bostadsort, måste garanteras en god transportförsörjning. En väl utbyggt kollektivtrafik är en förutsättning för att invånarna i kommunens olika delar ska kunna ta del av arbetsmarknad, service och fritidsaktiviteter. Kollektivtrafiken ska alltid utvecklas i takt med de nya behov som uppstår och kommer i takt med den ökade miljömedvetenheten att spela en viktig roll i framtidens stad och kommun.

Miljö 

De senaste årens naturkatastrofer i vår omvärld väcker befogad oro och den globala uppvärmningen rör därför även oss. Vi är delar i en helhet. Utvecklingen av den goda kommunen förutsätter därför ansvar för dagens såväl som morgondagens generationer. Omställningen av samhället till ekologisk hållbarhet är helt enkelt en nödvändighet för vår överlevnad på sikt. Kommunen ska ha en ledande roll i miljöarbetet.

Kommunen erbjuder miljöer i fri natur, i bostadsområden och i dess stadskärnor. Detta förutsätter både ansvar och mod. Hela kommunen, landsbygd såväl som innerstad, ska leva. Utvecklingen av Jönköpings stadskärna är av särskilt intresse och bör därför fortsätta.

Vi har alla ansvar för vår miljö. Vi kan utnyttja vår konsumentmakt för att driva på utvecklingen i önskad riktning. Det offentliga har ansvar för att inköp sker med miljöprofil. Det leder till bättre miljö, samtidigt som det kan medverka till att priserna pressas. I slutändan handlar det om att alla kan konsumera miljövänliga produkter.

Sidan uppdaterades senast: 2010-10-26 16:23