1. DEN KOMMUNALA DEMOKRATIN

Inom ramarna för den representativa demokratin fastställer vi målsättningar och gör nödvändiga prioriteringar. Det är på den demokratiska arenan som vi beslutar om de verksamheter som ska finansieras gemensamt samtidigt som vi styr över denna. Den gemensamma sektorn ska betraktas som en helhet och därför motsätter vi oss ett marknadsanpassat system med åtskillnad mellan kommunens funktion som å ena sidan beställare och finansiär och å andra sidan utförare av verksamheten.

De förtroendevalda politikerna utgör länken mellan medborgarna och kommunen som institution. De utgör därmed en viktig grund för demokratin. Därför är det också viktigt med en bred uppsättning engagerade fritidspolitiker med god förankring i kommunens olika områden. Fritidspolitikerna måste ges rimliga arbetsförhållanden och vår ambition är att bygga upp en demokrati som möjliggör engagemang och delaktighet för alla medborgare.

För att den kommunala demokratin ska vara levande måste de beslutande organen avspegla befolkningen. Möjligheten till politiskt deltagande för underrepresenterade grupper som invandrare, kvinnor, ungdomar, funktionshindrade och lågutbildade måste förbättras.

Den verksamhet som medborgarkollektivet betalar ska huvudsakligen bedrivas av kommunen själv. Ett kommunalt ägande av exempelvis bostadsbolag och energibolag är viktigt för demokratin. Den typen av egendomar vill vi behålla i gemensam ägo för att medborgarna både ska kunna påverka verksamheten och kunna få del av dess fördelar.

De förtroendevaldas självständighet i förhållande till de kommunala förvaltningarna måste betonas.

Inflytandet över den kommunala välfärdsverksamheten är en angelägenhet för alla invånare. De äldre och deras anhöriga ges möjlighet att vara med och påverka inom omsorgsverksamheten. Skolans elever, eller i de yngres fall deras föräldrar, ges inflytande över skolan genom representation i en särskild styrelse för varje skolenhet.

Föräldrarna till barnen i barnomsorgen ges inflytande genom liknande styrelser för barnomsorgsenheterna.

Sidan uppdaterades senast: 2010-10-27 13:07