10. FRITID

Olika typer av fritidsaktiviteter ska erbjudas alla kommunens invånare. Vi prioriterar barns och ungdomars rätt till en aktiv och meningsfull fritid. Inga barn eller ungdomar får diskrimineras eller stängas ute från idrotts- och fritidsaktiviteter på grund av ekonomiska eller sociala förutsättningar, funktionshinder, kön, sexuell läggning eller etnisk bakgrund.

All fritidsverksamhet ska bygga på demokrati och barns och ungdomars rätt till delaktighet och inflytande. Deras åsikter ska beaktas i alla beslut som rör deras fritidsverksamhet. Vi vill att våra nuvarande fritidsgårdar ska bevaras och utvecklas. Det är också viktigt att fritidsgårdarna har någon form av helgverksamhet.

Föreningslivet ska på olika sätt stödjas: ekonomiskt, genom verksamhetsutveckling, ungdomsledarutbildning och drift av egna eller kommunala anläggningar. Vi ska stödja spontana idrotts- och fritidsaktiviteter. Lokalerna ska vara ändamålsenliga och anpassade för olika typer av fritidsaktiviteter.

Kommunen ska stimulera friluftslivet och stärka folkhälsoarbetet. Detta innebär bland annat att kommunens vandringsleder och motionsspår måste göras mer tillgängliga.

Folkhälsoarbetet är viktigt för att skapa förutsättningar för en god hälsa, social gemenskap och en positiv fritid.

Sidan uppdaterades senast: 2010-10-27 13:19