11. MILJÖ

Vi vill ha ett samhälle där luften är frisk, vattnet rent, skogarna gröna och maten hälsosam. Att få ströva i naturen, plocka bär eller klättra i berg är en viktig del i vår livskvalitet. För socialdemokratin är målet att kunna överlämna en bättre värld till kommande generationer

Samhället har det grundläggande ansvaret för den nödvändiga omställningen av det civiliserade livet till ekologisk hållbarhet. Denna omställning är beroende av alla individers agerande. Grunden för kommunens miljöpolitik är därför effektiva styrsystem, en omfattande upplysningsverksamhet samt praktiserande av tillgängliga regleringar. Exempel på styrmedel är miljöbudget, miljömärkning samt taxor och avgifter. Miljöhänsyn beaktas vid varje kommunalt beslut.

En viktig grund för all omställning till ekologisk hållbarhet i kommunen är det lokala handlingsprogram som skapats med utgångspunkt från Rio-deklarationens Agenda 21. Detta handlingsprogram gäller för såväl myndigheter och företag som föreningar och privatpersoner. Kommunen ska arbeta aktivt för att tillsammans med företag och föreningar ta fram miljöförbättrande projekt.

För miljöarbetets olika områden samordnas berörda kommunala enheter. Utbildning i miljöfrågor för förvaltningarnas personal genomförs. Den uppväxande generationen ska få en god miljöutbildning i skolan. Ekologiskt odlade produkter bör prioriteras i kommunens kök.

Munksjön och dess tillflöden ska när säker teknik finns tillgänglig renas från de omfattande bottenföroreningarna.

Kraven skärps på industrier och andra verksamheter som släpper ut miljöfarliga ämnen i avloppsnätet. Bästa tillgängliga reningsteknik ska användas i jordbruket.

För att begränsa omfattningen av miljöskadligt avfall bör lagen om kemiska produkter aktivt användas så att ett alternativt produktutbud tvingas fram.

Ett åtgärdsprogram ska tas fram för restaurering av förorenade sjöar och vattendrag i kommunen.

Källsorteringen direkt i bostäderna byggs ut i takt med att uthållig avsättning för avfallet kan garanteras. Antalet återvinningsstationer utökas, detta är särskilt angeläget för hanteringen av hushållsavfall i flerbostadsområdena. Kompostering och källsortering av eget hushållsavfall uppmuntras. Den som väljer bort källsortering får en högre avfallsavgift. Fastighetsnära avfallshantering kan bli aktuellt i framtiden.

Bilismens skadliga verkningar begränsas genom effektiva trafiksystem, exempelvis rondeller samt moderna av- och påfarter vid större trafikleder. Trafikbuller begränsas genom modern vägbeläggning, avskärmningar samt fartbegränsningar. Satsningar på bilar med alternativa drivmedel såväl i kommunal som privat regi bör uppmuntras. Riskerna vid transport av farligt gods måste minimeras.

Sidan uppdaterades senast: 2010-10-27 13:20