12. TRAFIK OCH TRANSPORT

Vi måste skapa ett trafiksystem som är långsiktigt hållbart, och där allt fler människor går, cyklar och åker kollektivt. Bilen ska användas där den är som bäst lämpad. All samhällsplanering måste utgå från människors möjlighet att kunna färdas med hållbara kommunikationslösningar.

Barn är sköra och barn är inte trafikmogna under de första levnadsåren. Därför måste vi skapa trafiksäkra miljöer, där också barnen kan vistas på ett säkert sätt. Astma och allergi är ett ökande problem för våra barn och ungdomar. När man är liten är inandningsluftens påverkan på kroppen större än högre upp i åldern. I centrala delarna av Jönköping finns problem med vår luftkvalité. Detta måste vi komma till rätta med.

Kollektivtrafiken ska utformas för att möta människors behov av billiga, tidsmässigt effektiva resor med en god turtäthet. Kollektivtrafiken ska vara välutbyggd i kommunens alla delar och anpassas till invånarnas behov av resor till arbete, handel och fritidsaktiviteter. Kollektivtrafiken ska minska sin miljöbelastning genom att det sker en successiv övergång till miljövänliga bränslen. På sikt kan eldrift vara en möjlighet.

Vi tror vidare på att utveckla gång- och cykelvägnätet. Vi måste investera i förbättrade gång- och cykelvägar. Men för att åstadkomma ett ökat antal cyklande krävs också en rad andra åtgärder, som system för lånecyklar, plats för service och påfyllning av luft, samt bevakade cykelparkeringar.  

Vid förändringar av trafikförhållanden ska de närboendes synpunkter beaktas.

Sidan uppdaterades senast: 2010-10-27 13:21