13. KOMMUNIKATIONER TILL OCH FRÅN JÖNKÖPING

Goda kommunikationsmöjligheter till och från Jönköping är nödvändigt för att kommunen ska utvecklas. Vi vill därför utveckla Jönköpings roll som centrum för järnväg-, väg- och flygförbindelser.  

Järnvägsresandet ökar kraftfullt. Därför måste regionaltågssystemet i länet utvecklas genom att flera banor elektrifieras och förbigångsspår byggs. Men den stora utveckling av tågtrafiken kommer att ske då höghastighetsbanorna byggs och trafikerar Jönköping. Vi bejakar och verkar kraftfullt för att höghastighetstågen ska starta sin trafikering inom 15 år. Då får vi goda och snabba kommunikationer med flera av de större städerna i landet och når storstadsområdena Stockholm, Göteborg, Malmö och Köpenhamn på ett effektivt sätt som också möjliggör dagspendling.

E4 är ett viktigt kommunikationsstråk i nord/sydlig riktning. E4 fungerar i vår kommun både som ett nationellt infrastrukturstråk men också som en lokalgata för vår egen trafikförsörjning. Därför måste E4:s på- och avfarter förbättras. I öst/västlig riktning är Rv 40 central och bör byggas ut till motorväg på hela sträckan från Jönköping till Göteborg. Mot Nässjö är byggandet av förbifart Tenhult igång, men ytterligare insatser krävs för att förbättra trafikflödet genom Tenhult och Barnarp, samt för att länka Rv 40 (tidigare 31) till Ekhagsrondellen och på längre sikt till Solåsrondellen.

Inte bara människor behöver förflyttas, även godset måste få förutsättningar att fraktas på ett hållbart sätt. Genom ett helhetstänkande kan förutsättningar ges för att välja smartaste färdmedlet vid varje enskild godshantering. Med en utbyggnad av det svenska järnvägsnätet genom nyinvesteringar och upprustningar kan förutsättningar ges för de långväga inrikes transporterna, samtidigt som bränslesnåla lätta fordon som drivs med alternativa drivmedel kan nyttjas på de korta distanserna i det mer finmaskiga logistiska systemet. Därför måste också omlastningsmöjligheter mellan transportslag tryggas. Det är nödvändigt att staten investerar i ett nät av kombiterminaler, som ur ett nationellt perspektiv kan främja ett mer uthålligt transportsystem. Vi menar att Torsvik är en lämplig plats för en kombiterminal och att hela området kan utvecklas för att attrahera fler företag att etablera sig i kommunen.

I vår kontakt med omvärlden fyller också flygplatsen en viktig funktion, där utbudet måste utvecklas. Främst måste en flygförbindelse till en internationell flygplats i Europa etableras för att ge möjlighet att nå hela världen. Även charter, både in och ut, samt godsflyget har förutsättningar att öka.

 

Sidan uppdaterades senast: 2010-10-27 13:22