15. ENERGI

Den bästa kilowattimmen är den kilowattimme som aldrig används, att inte göra åt den där sista energin får den bästa effekten. Främsta uppgiften ligger i att minimera energiförbrukningen, genom teknisk utveckling och attitydförändringar. Genom en effektiv energirådgivning kan kommunens energiförbrukning minskas. Genom en aktiv upphandling kan lågförbrukande maskiner, uppvärmningssystem och belysningar utvecklas. Vidare kan man genom små justeringar av inställningar och smärre ombyggnader åstadkomma minskad energiförbrukning.

Den största och enda hållbara energikällan är solen, som ger oss vindkraft, vattenkraft, biobränsle, och driver jordens klimatsystem. Vi måste därför ställa om vårt energisystem i kommunen så att vi går från fossila bränslen till bränslen som solen alstrat för att inte ytterligare rubba klimatet.

Energipolitiken måste vara en del av den fysiska planeringen. Samhällsbyggnationen ska planeras så att energitillförseln kan ske på ett rationellt, miljömässigt och långsiktigt hållbart sätt. Beredskap exempelvis med markreservat upprätthålls för nya energisystem.

Uppvärmning av nya lokaler och bostäder bör i så stor utsträckning som möjligt ske med fjärrvärme. Denna kan skapas genom en kombination av el- och värmeproduktion med alternativ bränsletillförsel som ger maximala miljöfördelar. Möjlighet till närvärmeproduktion utnyttjas i fler kommundelar och bostadsområden.

Energibolagen ska behållas i kommunal ägo i syfte att säkerställa låga energikostnader samt trygg energiförsörjning.

Flera initiativ till vindkraftverk samt initiativ till alternativa miljövänliga energilösningar och energibesparande åtgärder bör uppmuntras samt bistås med kunskap och erfarenhet som finns i kommunen. Satsningen på biogasproduktion måste ges hög prioritet eftersom efterfrågan på detta bränsle ökar kraftigt. 

Sidan uppdaterades senast: 2010-10-27 13:24