3. ARBETE

För att skapa och upprätthålla hög sysselsättningsnivå krävs en aktiv näringspolitik. Kommunen ska aktivt verka för att befintliga företag ges goda utvecklingsmöjligheter samt stödja nyetablering av företag. Beredskapen för att kunna tillgodose behov av industrimark och verksamhetslokaler måste därför vara god.

Samtidigt ska kommunen, i egenskap av stor och betydelsefull arbetsgivare, själv bedriva en personalpolitik med höga ambitioner. En stor utmaning är att lösa frågan om oönskat deltidsarbete som ytterst drabbar kvinnor. I vår kommun ska heltidsarbete vara en självklarhet, medan deltidsanställning enbart är aktuell då den enskilda medarbetaren själv önskar detta.

Kommunens anställda ska ha eget ansvar och verkligt inflytande över sin arbetssituation. Arbetsmiljön på kommunens arbetsplatser ska vara god och tjäna som föredöme för andra arbetsgivare. De fackliga organisationerna är en viktig samarbetspartner för att få en bra och kvalitativt hög verksamhet. Det är av stor betydelse att relationerna med medarbetarnas fackliga organisationer är välfungerande. Det moderna arbetslivet förutsätter att formerna för dialog och samverkan är förankrade hos de olika parterna samtidigt som medarbetarna upplever att de får möjlighet att använda sin fulla kompetens för att utveckla verksamheten. Delaktighet och inflytande är nyckelord i vår syn på samverkan med de fackliga parterna.

För att skapa och upprätthålla full sysselsättning, ska kommunen anpassa sin investeringsnivå till konjunktursvängningarna.

Kommunen ska engagera sig för utvecklat samarbete mellan för arbetsmarknadspolitiken viktiga institutioner som arbetsförmedlingen, försäkringskassan, socialtjänsten samt skolan. Vi ska vara en aktiv part i frågor som rör utbildning och arbete. En lokal aktiv arbetsmarknadspolitik ska komplettera statens övergripande ansvar på området. Den lokala politiken ska rusta unga människor för studier eller arbete. Kommunen ska aktivt delta i den praktiska arbetsmarknadspolitiken genom olika åtgärder som bl.a. ungdomspraktik, de s.k. 100-jobben och lärlingsutbildningar.

Kontakterna med näringslivet ska vara goda. För att stärka näringslivet i kommunen är det också viktigt att verka för fortsatt utbyggnad och utveckling av högskolan. Jönköping ska vara en attraktiv studentstad med god service och tillgång till bra boende. Lika viktigt är utvecklingen av kommunikationsförbindelserna till och från Jönköping, samt utveckling av turismen.

Kommunen ska stödja Elmias verksamhet med mässor, kongresser och konferenser, bidra till dess utveckling och aktivt verka för att olika arrangemang förläggs där.

Sidan uppdaterades senast: 2010-10-27 13:10