8. BOENDE

Vi ser mycket allvarligt på den akuta bostadsbrist som den nuvarande majoriteten skapat. Bostaden är en social rättighet. Därför har vi som kommunpolitiker ansvar för att trygga bostadsförsörjningen i Jönköpings kommun. Vi ska se till att alla invånare kan finna ett bra boende till en rimlig penning. För detta krävs nogsam planering och förutseende initiativ som tryggar utvecklingen under en lång rad av år. Jönköpings kommun utvecklas mycket positivt och har en förhållandevis stark befolkningstillväxt. För att ge förutsättningar för fortsatt tillväxt måste behovet av lämpliga bostäder tillgodoses både för dem som redan är bosatta i kommunen och vill byta bostad och för dem som vill flytta hit. För närvarande finns det dock få lediga lägenheter att tillgå, eftersom i stort sätt inga lägenheter byggts perioden 2006–2010.

Några människor har större svårigheter än andra att få en bostad. Det gäller inte minst personer med svag ekonomi, ungdomar och människor som av olika skäl lever i socialt utsatta situationer. Vi vill understryka vikten av att alla bostadsfö­retag tar sitt ansvar för att också dessa människors sociala rättighet att ha ett eget boende kan tillgodoses. I dag är det – med några få och glädjande undantag – i huvud­sak de allmännyttiga och de kooperativa bostadsföretagen som tar detta ansvar. Vi anser att de privata bostadsföretagen ska ta sin del av det bostadspo­litiska an­svaret i detta avseende och att kommunen och bostadsföretagen ska ingå samhällskontrakt som reglerar formerna för hur man gemensamt tryggar boendet för människor med en svagare ställning i samhället.  

Vidare måste vi medverka till att det byggs bostäder till en rimlig kostnad. Därför ska bostadsbyggandet inte belastas ekonomiskt av allmän kommunal service.

Vi vill understryka att det inte enbart är människors etniska ursprung som styr bostadsmarknadens segmentering i olika områden. Människor styrs i stället av klasstillhörighet och ekono­miska förutsättningar. Ibland kan dessa förhållanden sammanfalla vilket starkt påverkar både människorna och bostadsområdena negativt genom en utveckling mot ökad segregation. Därför krävs en politik för ökad jämlikhet.

Vi ska erbjuda bra boendemiljöer i hela vår kommun. God framförhållning är en nödvändighet för att kunna erbjuda nybyggda områden med blandade upplåtel­seformer i samtliga kommundelar. För att alla kommunens delar ska leva och vara attraktiva måste de kunna erbjuda god service med möjlighet till handel i närområdet. Det måste också finnas goda kommunikationer till och från centralorten Jönköping. När kommu­nen bygger nya bostadsområden ska därför hänsyn tas till befintliga strukturer i form av miljö, offentlig och kommersiell service, kulturella och sociala värden, energiförsörjning och övrig teknisk kapacitet samt närhet och tillgänglighet till kollektivtrafik. Ur attraktivitetssynpunkt är det också viktigt att alla kommundelar kan erbjuda närhet till natur med vackra strövområden och goda rekreationsmöjligheter.

Utemiljön i ett bostadsområde är viktig för trivsel och trygghet. Det handlar om gröna oaser med bänkar, lekplatser för de mindre barnen och aktivitetsytor för äldre. Med bra belysning och en bra planering av planteringar kan känslan av trygghet öka. Många grönområden är flerbostadshusens trädgårdar. Barn som bor i flerbostadshus ska också få möjlighet att känna gräs mellan tårna och kunna odla till exempel egna smultron. Vi vill därför inkludera odlingslotter i nya bostadsområden och värna de koloniområden som finns i kommunen.

Allt byggande i kommunen måste baseras på en hållbar utveckling, där vikt läggs vid låg energiförbrukning, bra materialval och en god samhällsplanering som minskar transportbehoven.

Vi är övertygade om att en blandad bebyggelse skapar ett tryggare och rättvisare samhälle. Därför är vi angelägna om att det i områden med ensidig bebyggelse ska ske kompletteringsbebyggelse för att skapa områden med en större variation. Vi avvisar dock ägarlägenheter som upplåtelseform då vi anser att de inte tillför något nytt utöver de upplåtelseformer som redan finns.

För att underlätta för bostadssökande, men också för att en kommuns attraktivitet bygger på människors möjlighet att enkelt och smidigt kunna finna lämpliga bostäder, ska det finnas en bostadsportal i kommunen.

De allmännyttiga bostadsföretagen tillkom ursprungligen för att tillförsäkra alla människor bra bostäder till rimliga kostnader eftersom det privata inte klarar att trygga bostadsförsörjningen för alla. Därför är det viktigt för oss socialdemokrater att utveckla de kommunala bostadsbolagen. Vi säger därför nej till utförsäljningar. Samtidigt är vi måna om att hyresgästerna i allmännyttan inte ska betala mer än övriga kommuninvånare till välfärden. Vi har därför en restriktiv syn på utdelning från de kommunala bostadsbolagen.

Samhällsbyggande ska ske i en god dialog med kommuninvånarna där vi behöver utveckla metoderna för att nå fler grupper. Vi vill särskilt uppmärksamma hur barn och unga kommer till tals.

Vi socialdemokrater anser att det är viktigt med inflytande för hyresgästerna och uppmanar bostadsföretagen att tillsammans med Hyresgästföreningen ta initiativ till nya projekt som ger ökat inflytande för de boende.

Vi vill införa ett abonnentråd för att öka dialogen om frågor som är angelägna rörande värme, vatten/avlopp, el samt sopor/renhållning, då taxesättningen i dessa sammanhang har en påverkan på boendekostnaderna.

Sidan uppdaterades senast: 2010-10-27 13:18