(S)-budget i Karlstads kommun:

(S) – budget med satsningar på förskolelärare, fritidspedagoger och lärare

 

- Det är nu viktigt att genomföra satsningen på höjda löner för förskollärare, fritidspedagoger och lärare säger Lennart Jansson, ordförande i Barn- och ungdomsnämnden

 

- Det är viktigt för jämställdheten att vi minskar löneklyftor och med detta kommer Karlstad att nå samma lönenivåer som jämförbara kommuner fortsätter Lennart Jansson.  

 

Vår budget för Karlstads kommun 2011—2013 bygger på den budget som beslutades i kommunfullmäktige i augusti av den tidigare majoriteten och som den nya borgerliga majoriteten antagit till 99 procent. Vi vill stimulera utvecklingen av Karlstads centrum och därför så vidhåller vi ursprunglig planering för ombyggnation av Östra Torggatan samt föreslår en försöksverksamhet med avgiftsfria bussar på lördagar.  

 

Nedan följer kommentarer till skillnaderna i vårt förslag gentemot den budget som beslutades i kommunfullmäktige i augusti.

 

1. Kommunstyrelsen och kommunledningskontoret

a) Brandstationer. Vi tillstyrker investeringarna i brandstationerna i Väse, Molkom och Vålberg.

 

b) Karlstad ska vara en attraktiv stad som växer med fler företag och fler jobb. Vi noterar med tillfredsställelse att majoriteten antagit vårt förslag med förstärkning av tillväxtcentrum och satsningen på c) ung företagsamhet.

 

2. Arbetsmarknads- och socialnämnden

a) Den borgerliga regeringens politik ställer alltfler utanför trygghetssystemen. Klyftorna ökar och likaså behoven av insatser från socialtjänsten. Vi förstärker arbetsmarknads- och socialnämndens budget med 10 mkr för sociala stödinsatser för att mildra konsekvenserna.

 

b) Jobbpaketen som hittills genomförts har varit framgångsrika och vi tillför ytterligare 500.000 kr för jobbpaket, ungdomar, totalt 8 mkr.

 

3. Barn- och ungdomsnämnden

a) Vi vill göra en tydlig satsning på att höja lönerna för förskollärare, fritidspedagoger och lärare under perioden till skillnad mot majoritetens allmänna formulering ”resursförstärkning personal”. Totalt handlar det om 19 mkr under treårsperioden.

 

b) Vi personalförstärker på Klaraborgs specialpedagogiska område, där det är kö till utredningar.

 

c) Vi vill förbättra skolmaten och anslår pengar som motsvarar 1 kr per portion i förskola och grundskola, vilket innebär en höjning av portionspriset från 8,50 till 9,50 kr.

 

d) Vi tycker inte att föräldrar ska betala för läxhjälp till barnen, utan anslår medel för detta i vår budget.

 

4. Karlstads-Hammarö gymnasienämnd

Vi föreslår en förbättring av skolmaten även för gymnasieungdomarna.

 

5. Kultur- och fritidsnämnden

a) Majoriteten har antagit vårt förslag om förstärkt fritidsverksamhet med 1 mkr.

 

b) Vi värnar om biblioteksverksamheten och anslår därför 1 mkr extra riktat till biblioteken.

 

 

c) Vi tillstyrker att Parkbadet Kronan överförs från KBAB till kultur- och fritidsförvaltningen och att medel anslås för badets utveckling.

 

d) Vi ser också positivt på utveckling av båttrafik mellan Karlstad och Kristinehamn.

 

I vårt förslag finns också den utlovade åretrunt-gräsplanen i Skattkärr.

 

6. Stadsbyggnadsnämnden

a) Vi vill förbättra servicen till karlstadsborna och förkorta handläggningstiderna för bl.a. bygglov.

 

b) Vi vill pröva avgiftsfria stadsbussar på lördagar för att ytterligare stimulera centrumhandeln och värna om miljön.

 

c) Studentrabatt införs på stadsbussarna.

 

7. Teknik- och fastighetsnämnden

Vi vill styra tillskottet för underhåll och ange belopp för olika områden såsom gator, cykelvägar, skolor och förskolor, övriga fastigheter samt lekplatser vid skolor.

 

Vi tycker det är viktigt att centrummiljöerna i ytterområdena utvecklas och anslår därför 500.000 per år för detta.

 

Vi behåller den planerade satsningen på ”Blommornas stad”.

 

 

8. Vård- och omsorgsnämnden

a) Sänkt ålder för fixarservice från 75 år till 65 år införs inom befintlig budget.

 

b) Det krävs en personalförstärkning på vissa vårdboenden och denna ska genomföras med hjälp av överskottsmedel under 2011 för att därefter finansieras med en budgetförstärkning 2012.

 

Noter till investeringsramarna

 

1. Vi är angelägna om att utveckla centrum och vill följa ursprunglig planering för ombyggnationen av Östra Torggatan.

Vi ger också i uppdrag att påbörja planeringen av ombyggnation av Herrgårdsgatan, något som fastighetsägarna och Centrum Karlstad uttryckt önskemål om.

 

2. Vi är positiva till båt- och skärgårdsutveckling och föreslår 6 mkr i stället för majoritetens 4 mkr.

Sidan uppdaterades senast: 2011-06-07 13:34