Hur ser framtiden ut för kommunens trygghetsarbete?

Öppet brev till kommunstyrelsens ordförande Per-Samuel Nisser ang. kommunens trygghetsarbete

Det har kommit till vår kännedom att det planeras organisationsförändringar kring kommunens trygghetsarbete, både Trygghetscentrum och ”Ungdomar för trygghet”. Vi vill påminna om att kommunens framgångsrika satsning på trygghetsarbete och trygghetscenter har varit politiskt initierat och beslutat.

Ungdomar för trygghet initierades via ett medborgarförslag från en ledamot i ungdomsfullmäktige och kallades i förslaget ”Polare på stan”, dvs nattvandring av ungdomar. Konceptet utvecklades till satsningen ”Ungdomar för trygghet”. Kommunen rekryterade och anställde nio ungdomar mellan 18—21 år. Efter utbildning i bland annat bemötandefrågor, sjukvård, vardagsjuridik och kunskaper om våra samarbetsparter, exempelvis polisen, så startades verksamheten i mars 2010.

Arbetet har vidareutvecklats från ursprungsidén nattvandring, till att nu omfatta förebyggande arbete på skolor, seniorverksamheter och fritidsverksamheter. Den största delen av arbetet är riktat mot barn och ungdomar, där man arbetar för att utgöra positiva förebilder och bidra till en meningsfull vardag. Efter 1,5 års arbete har man nu byggt upp positiva relationer med ungdomar ute på skolor och i bostadsområden.

Man erbjuder också exempelvis ”mobilfika” på Seniorernas hus.

Att arbeta trygghetsskapande och förebyggande mot både barn, ungdomar och seniorer gör verksamheten unik och vi socialdemokrater är väldigt angelägna om att verksamheten fortsätter. De relationer som byggts upp måste värnas. Satsningar på ungdomar får inte vara tillfälliga, ungdomarna som berörs i dessa sammanhang behöver inga mer svek.  

Det lär finnas förslag om att föra över verksamheten från barn- och ungdomsförvaltningen till räddningstjänsten. Vi motsätter oss detta, eftersom skolan är en oerhört viktig arena för det förebyggande arbetet och det är i barn- och ungdomsförvaltningen som kunskaperna om att arbeta med ungdomar finns. När det gäller ekonomi, så finansierades satsningen genom så kallade riktade budgetmedel.  

Ungdomarna som idag är anställda verkar inte veta vad som gäller efter 1 januari, vilket är en anmärkningsvärd personalhantering.  

Likaså verkar det råda oklarheter kring Trygghetscenters framtid.  

Vi vill veta majoritetens ambitioner kring kommunens trygghetsarbete och vi kräver att frågorna kring Ungdomar för trygghet och Trygghetscenter behandlas politiskt.  

Vår uppfattning är att verksamheterna ska ges snabba besked och säkerställas för mandatperioden.

 

Karlstad 2011-08-24

Socialdemokratiska fullmäktigegruppen 

Lennart Jansson

gruppledare

 

Sidan uppdaterades senast: 2011-08-24 14:17