En stad för alla barn och unga

Den 19 janauri behandlar kommunfullmäktige i Karlstad flera ärenden som berör barns och ungas möjligheter till ett aktivt deltagande vid aktiviteter men också om föräldrars möjligheter till att ge sina barn social samvaro med andra barn i förskolan.  

Det handlar om höjda avgifter i förskola och pedagogisk omsorg, det handlar även om införandet av avgifter i Kulturskolan. Två förslag från den blågröna majoriteten (M+MP+FP+C+KD) som innebär försämringar för barnfamiljer, barn och unga i vår stad. Enligt förslaget till förändrade avgifter i förskolan kommer de föräldrar som har sina barn i förskola eller pedagogisk omsorg upp till 15 h/vecka få fördubblad avgift mot vad de har idag. Till denna grupp hör bl a föräldralediga och arbetssökande med A-kassa. Vi anser att alla familjer har rätt till barnomsorg som täcker deras behov, och denna rätt ska inte villkoras av familjernas ekonomi. Tyvärr har flera föräldrar sedan förslaget blev känt vittnat om att de kommer att få svårt att betala dessa höjda avgifter.  

Kulturskolan i Karlstad har en bred verksamhet inom musik, dans, bild och drama. Genom denna ger man ca 2000 barn och ungdomar möjlighet att utvecklas och att stärka sin självkänsla. Vi i den dåvarande majoriteten tog bort avgifterna till Kulturskolan, eftersom vi såg att det fanns barn och ungdomar i vår kommun som på grund av familjens ekonomi inte hade möjlighet att delta i de aktiviteter Kulturskolan erbjuder. Att alla barn och unga har rätt att på lika villkor delta i fritidsaktiviteter tycker vi är en självklarhet. Vi beklagar därför att den nuvarande majoriteten väljer att återinföra dessa avgifter, vilket kommer att medföra att barn ställs utanför.  

Vi anser att Karlstad ska vara en stad för alla, inget barn och heller ingen ung människa ska lämnas efter när det gäller deras möjligheter till ett aktivt fritidsliv. Inget barn ska ställas utanför förskoleverksamheten på grund av att föräldrarna inte har råd med avgiften.  

På kommunfullmäktige behandlas även en motion ifrån oss socialdemokrater om att Karlstad ska upprätta en plan för att bekämpa barnfattigdomen. Det är Riksförbundet Majblomman som i sin rapport ”alla kunde följa med utom jag” konstaterar att endast 10 kommuner i Sverige har upprättat en plan för hur barnfattigdom ska bekämpas. Det är viktigt att synliggöra de barn som lever i dessa familjer och det är även viktigt att arbeta med hur deras vardag kan förbättras. Majblommas Riksförbund ger i sin rapport exempel på elva olika arbetssätt för att minska barnfattigdomens effekter. För att på ett strukturerat och målmedvetet sätt kunna arbeta mot barnfattigdomen behövs konkreta åtgärder. Vi anser att en kartläggning ska ske och att ett handlingsprogram tas fram för hur barnfattigdomen ska bekämpas i Karlstad.  

Detta ansåg även de tre förvaltningarna och de tre nämnderna i kommunen som valt att stödja vårt förslag. Det var tre helt eniga nämnder med ordföranden från moderaterna, folkpartiet och miljöpartiet som höll i klubban när beslut fattades. I kommunstyrelsen sitter två av dessa ordföranden. När motionen behandlades där hade de bytt uppfattning och det är inte att betrakta som något annat än ett svek mot de barn och familjer som berörs.  

Vi socialdemokrater kommer att fortsätta att värna rätten för alla barn till goda uppväxtvillkor. Avgifter i skolan ska inte stänga ute något barn från att delta. Socialdemokraterna står på barnens sida.  

Lena Melesjö Windahl (S) Kommunalråd  

Anna Dahlén Gauffin (S) 1:e vice ordförande Barn- och ungdomsnämnden

Christian Norlin (S) 1:e vice ordförande Arbetsmarknads- och socialnämnden

Sidan uppdaterades senast: 2012-01-19 09:05