Jobb- och utbildningspaket Karlstads kommun

Jobben är för oss socialdemokrater den viktigaste frågan. Det är via fler jobb och ökad tillväxt som vi finansierar välfärden i framtiden och bygger Karlstad och Sverige starkare tillsammans.

Den svenska arbetslösheten har bitit sig fast på mycket höga nivåer och bland landets unga är arbetslösheten högst inom hela OECD länderna. Detta håller inte och krafttag måste tas.

Bland åldersgruppen 18- 24 år har arbetslösheten ökat med 91 % 2008 – 2011, från 521 personer till 1 00 personer. Förvärvsfrekvensen i kommunen har under åren 2000 – 2010 även den minskat med:                

                                           2008              2010

Kvinnor                              74,4 %           74,0 %

Män                                    77,2 %           74,3 %

 

Kostnaden för försörjningsstöd har under perioden 2008- 2011 ökat med 40 %, från 66 mkr till 92 mkr. Hela 75 % av hushållen med försörjningsstöd är långtidsarbetslösa, detta visar tydligt att fler åtgärder måste vidtas.

 

Under föregående mandatperiod då vi socialdemokrater var med och styrde agerade vi när vi inte ansåg att staten tog det nationella ansvar de har för arbetsmarknadspolitiken. Vi lanserade flera jobb- och utbildningspaket. Det handlade om att ge möjligheter till fortbildning för att kunna matcha de jobb som är på arbetsmarknaden. Det handlade även om att långtidsarbetslösa ungdomar ska ges en möjlighet att få rutiner i sin vardag genom en möjlighet till praktikplatser för att senare kunna gå vidare till studier eller anställningar. Karlstads kommun tog även ett stort ansvar för att människor med någon form av funktionsnedsättning ska ges möjligheten till en anställning. Alla kan prestera 100 % av sin egen förmåga! 

Vi föreslår nu ytterligare ett jobb- och utbildningspaket

JobbTorg

Under förra mandatperioden startade vi ”JobbTorg”. Det var ett samarbete mellan kommunen och arbetsförmedlingen. Här får arbetslösa ungdomar hjälp från första dagen. Vi vill se en fortsättning på denna verksamhet som nu är avslutad. JobbTorg är ingen fysisk plats utan en samordning av myndigheternas ordinarie arbete.


Arbetet ska, genom JobbTorgs team, samorganiseras i en helhetssyn utifrån den enskilde individens behov av insatser mot hälsa och egen försörjning. Arbetet bedrivs individuellt och i olika gruppverksamheter. 

Vuxenskolan/Komvux

Idag finns det 300 unga människor som lever på försörjningsstöd och som saknar fullgoda gymnasiebetyg. Vi vill att de ska ges denna möjlighet. Om de unga inte kan få ett jobb här, så försvinner de från Karlstad till slut.  

JA-jobb

Jobb för ett mer Attraktivt Karlstad.

Vi vill att Karlstad erbjuder ytterligare 100 st arbetslösa anställning. Det kan handla om att jobba med guldkant i vardagen inom äldreomsorgen, klassmorfar etc. Det kan också handla om fler skogsarbetslag som röjer sly och rensar diken både längst vägar, älvar och vandringsleder.

Praktikplatser

Tillsammans med näringslivet och Arbetsförmedlingen måste vi gemensamt ta ett större ansvar för att tillhandahålla praktikplatser. Vi vill att hela kommunkoncernen ser över vilka möjligheter de har att ta emot praktikanter.

Lärlingsplatser tillsammans med Region Värmland

Karlstad står inför ett antal utmaningar som vi delar med många andra städer i Sverige. Vi står bland annat inför ett generationsskifte på arbetsmarknaden, en åldrande befolkning och färre yngre i arbetsför ålder. Vi har dessutom en ekonomisk mer ansträngd offentlig ekonomi, en ökad globalisering, en ökad rörlighet bland våra ungdomar samt en allmänt föränderlig arbetsmarknad att förhålla oss till.

För att möta dessa utmaningar gäller det att arbeta proaktivt tillsammans med många olika aktörer för att hitta moderna och behovsstyrda lösningar.

Tillgång till arbetskraft med rätt kompetens är avgörande för det regionala näringslivets förmåga att utvecklas och för att nya företag ska växa till. Men det gäller också att matcha den kompetens som finns mot de behov som finns hos arbetsgivarna.


Ett sätt att underlätta framtida kompetensförsörjning hos företag och bidra till ungas etablering på arbetsmarknaden är genom Lärling 2.0 som drivs som ett samverkans projekt mellan samtliga kommuner, Region Värmland, Unionen, Kommunal, Handelskammaren Värmland och Företagarna.

En ung person som är mellan 18-24 år erbjuds en en handledarstödd lärlingsutbildning i arbetslivet. Det ger en chans att snabbt lära sig ett yrke i praktiken och dessutom får personen en behovsanpassad utbildning i branschen.

Satsningen är bra, men med extra personal inom projektet skulle fler lärlingsplatser och fler unga kunna identifieras och satsningen bli mer framgångsrik.

Företagslots med genuskunskap inriktas på ungas och kvinnors entreprenörskap

Vi vill att en företagslots anställs, en av uppgifterna ska vara att säkerställa att det ska finnas Ung Företagsamhet på alla gymnasieskolor. En annan uppgift är att satsa på kvinnors företagande. Om kvinnor startade företag i samma utsträckning som män, skulle ytterligare 70 000 nya företag startas i Sverige. (Uppgift Tillväxtverket, det motsvarar 278 000 nya jobba över en 3- års period, nationellt)

EU projekt

EU-kommissionen vädjar till medlemsstaterna, fackföreningarna och näringslivet för att de tillsammans ska vidta insatser för att angripa ungdomsarbetslösheten i Europa. Kommissionen uppmanar också medlemsstaterna att bättre använda Europeiska socialfonden, där 30 miljarder euro fortfarande inte har anslagits till några projekt. Dessutom föreslår kommissionen en rad konkreta insatser som ska bekostas direkt med EU-medel:

·         Använda 4 miljoner euro för att hjälpa medlemsstaterna att inrätta ”ungdomsgarantisystem” för att se till att ungdomar antingen arbetar, studerar eller deltar i yrkesutbildning inom fyra månader efter avslutad skolgång.

·         Öronmärka 1,3 miljoner euro som stöd till inrättande av lärlingsutbildningar via Europeiska socialfonden. En ökning med 10 % vid slutet av 2013 skulle innebära 370 000 nya lärlingsplatser.

·         Använda 3 miljoner ur Europeiska socialfondens tekniska bistånd för att stödja medlemsstaternas bidragssystem för ungdomar som startar företag och för sociala entreprenörer.

·         Styra medel i så stor utsträckning som möjligt till praktik vid företag och sikta på minst 130 000 praktikplatser under 2012 inom ramen för Erasmus och Leonardo da Vinci.

·         Ge ekonomiska bidrag under 2012–2013 till 5 000 ungdomar för att söka jobb i andra medlemsstater via initiativet ”Ditt första Eures-jobb".

·         Öka budgetanslagen till Europeiska volontärtjänsten för att skapa minst 10 000 volontärplatser 2012.

·         Presentera en ram för praktikplatser av hög kvalitet i EU under 2012.

·         Se till att det finns cirka 600 ytterligare utbyten inom ramen för Erasmus för företagare 2012.

Kommissionens ordförande José Manuel Barroso har tidigare sagt att kommissionen kommer att fokusera specifikt på situationen för unga i sina landsspecifika rekommendationer för 2012. Kommissionen kommer att fortsätta med att bedöma och analysera medlemsstaternas åtgärder för att bekämpa ungdomsarbetslösheten och rapportera om detta vid det informella mötet i rådet (arbetsmarknadsfrågor och sociala frågor) i april 2012.

Horisont

Horisont är möjlighet för unga som är motiverade till att komma vidare ut i arbetslivet, men som av någon anledning inte nått dit.

Genom mentorer får de en bredare kunskap om olika utbildningsmöjligheter samt orientering mot praktiskt arbete.
Det kan ske på olika sätt; t.ex. föreläsningar, studiebesök, studiepraktik och yrkespraktik. Den egna hälsan är grunden!


Verksamheten har samarbete mellan flera olika aktörer där Arbetsmarknads- och socialförvaltningen, Gymnasieförvaltningen, Folkuniversitetet och Arbetsförmedlingen tillsammans med Samspelet är huvudparter. Horisont är finansierad fram till i augusti. Vi vill nu förlänga projektet och fördubbla det.

En fördubbling av dessa platser är möjligt och skulle innebära ca 50 platser och en förlängning ge ytterligare 100 platser.

Sidan uppdaterades senast: 2012-03-05 12:05