Offensiv budget med ordning och reda

Karlstad en Stad för alla!

Vi Socialdemokrater lägger en budget med fokus på skolan, jobben och för dem med störst behov.  Vi vill att Karlstad ska vara en stad för alla. Karlstad ska vara en stad som växer, därför att tillväxt skapar resurser till välfärd.

Vi tar vårt ansvar för ekonomin och framtida karlstadsbor genom att lägga en budget inte bara i enlighet med det resultatmål som kommunfullmäktige beslutat om utan väljer att lägga oss ytterligare 4,5 miljoner över det, då det råder osäkerhet i ekonomin. Resultatmålet, innebär ett överskott på 2 % och det har vi för att kunna täcka eventuella underskott i nämnder och för att kunna finansiera nya åtaganden.

Skolsatsningar

Barn och ungas uppväxtvillkor, familjebakgrund, hälsa och utbildning påverkar i stor utsträckning deras vuxenliv. Det har forskning och flera studier visat genom åren.

Att ges förutsättningar för att klara skolan är den enskilt viktigaste faktorn för en god livskvalitet genom livet.

Vi väljer att lägga betydligt mer resurser än majoriteten på skolan. Det handlar dels om lönesatsningen på lärare, förskollärare och fritidspedagoger, 9 mkr 2013 och 9 mkr 2014!

För- och grundskolan ges totalt generella resursförstärkningar och planeringstid med 60 650 tkr. Vi vill även se satsningar på elevhälsan, digitala verktyg, IT-pedagogik och utvecklingsarbetet NTA (Naturvetenskap och teknik för alla)

Barnomsorg, obekväm arbetstid

Behovet av barnomsorg på obekväm arbetstid är stort. För att fler ska kunna ges en möjlighet att finnas ute i arbetslivet vill vi utöka denna verksamhet till ytterligare ett skolområde i Karlstad, 500 tkr, from 2013

Totalt satsar vi socialdemokrater 8 450 tkr mer på skolan än majoriteten 2013!

Social hållbarhet

I dag ökar klyftorna i Sverige och i spåren av den höga arbetslösheten far många människor illa. Det handlar om människor som inte längre omfattas av det generella trygghetssystem som Sverige en gång var så känt för. Anmälningar mot barn som far illa ökar i Karlstad, andelen unga människor som tappat ”sugen”, tron på en framtid syns tydligt i form av fler omhändertaganden och mångdubbelt fler unga människor som tvångsvårdas enligt LVM (Lagen om vård av missbrukare). Idag tvingas 400 unga människor i Karlstad att förlita sig helt eller delvis på försörjningsstöd för sitt uppehälle. Detta är givetvis ohållbart i längden.

Vi socialdemokrater har ett antal förslag som vi tror kan vända denna negativa utveckling.

Jobb- och utbildningspaket

Vi initierade ett jobb- och utbildningspaket tidigare i år på 16 mkr. En del av dessa medel har nämnden önskat få föra med sig till 2013, det handlar om 8,6 mkr. Då nämnden enligt oss ska få det gör vi bedömningen att 4 mkr utöver är en rimlig summa. Vi har då totalt 12,6 mkr i ett jobb- och utbildningspaket. Men vi har också valt att prioritera resurser till förebyggande verksamhet såsom Tummen, ett socialt investeringskonto etc. detta leder till att vi undviker kostnader i framtiden. Jobb- och utbildningspaket ska tas fram tillsammans med andra förvaltningar och externa aktörer. Vi föreslår även att gymnasienämnden ska ge alla som vill, möjligheten till högskolebehörighet.

Tyvärr har majoriteten ännu inte lyckats få fram ett paket för 2012, trots att vi presenterade ett redan i början av mars.

Socialt investeringskonto

Barn och ungas uppväxtvillkor, familjebakgrund, hälsa och utbildning påverkar i stor utsträckning deras vuxenliv. Det har forskning och flera studier visat genom åren.

Samma forskning visar också att samhällets sociala insatser många gånger sätts in för sent. Detta drabbar inte bara den enskilde, det resulterar också i stora samhällskostnader. Vi vill därför avsätta resurser för att snabbt kunna sätta in särskilda åtgärder när barn och unga är i behov av extra stöd i till exempel skolan. Uttag från kontot beslutas av förvaltningsdirektörerna i arbetsmarknads- och socialnämnden, barn- och ungdomsnämnden och kultur- och fritidsnämnden. Vi avsätter till en början 3 mkr i resultaträkningen, from 2013  Det är viktigt att samarbete sker med FOU Välfärd vid Universitet.

Bostadssociala satsningar

Behovet av bostadssociala kontrakt är stort, så även behovet av särskilt boende för personer med missbruksproblem och eller psykiska funktionsnedsättningar. Vi satsar därför på ytterligare resursförstärkning för bostadssociala ändamål och för att nå ”tak över huvudet garantin”/”Bostad först”, 10 mkr, from 2013. Vi vill även fortsätta arbetet med Bostad först/Tak över huvudet med 3 mkr.

Tummen verksamheter

Vår budget innehåller även satsningar på Tummen verksamheter, där vi utöver att permanenta den befintliga på Kronoparken/Rud, även vill se en utökning av verksamheten till Våxnäs, Tummen riktar sig till familjer med barn i förskoleåldern som riskerar fara illa. Förskoleteamet erbjuder likaså stöd till förskolepersonal i form av handledning och förmedling av kontakter totalt 3 mkr.

Solareturen Kronoparken

Solareturen på kronoparken är inte endast en mötesplats för boende och besökare. Den är också en stor arbetsplats för människor på väg ut på den öppna arbetsmarknaden. Denna vill vi ha kvar. Vi vill att Solareturen ska finnas kvar, 800 tkr, from 2013.

Kultur- och fritid

Möjligheten till ett stort utbud av kultur- och fritidsaktiviteter är viktigt. Vi tror att möjligheten till både planerade och spontana aktiviteter är något karlstadsborna gillar. Vi vill även se att den populära Sandgrundsparken nu färdigställs.

Orrleken

Orrleken är en viktig mötesplats med aktiviteter för alla åldrar. Den har bidragit till att göra Orrholmen mer attraktivt. Orrleken behöver nu en ordentlig upprustning. Innan maktskiftet i Karlstad initierade vi en utredning om att skapa en ny Orrlek. 1,5 mkr till driften när den är färdigställd from 2015 och 17,5 mkr till investeringen.

Råtorps IK

Råtorps IK har över 500 medlemmar och 15 lag i seriespel. Föreningen växer kraftigt. I den fastighet som kommunen äger finns endast två omklädningsrum.  Vi avsätter resurser för att bevilja den önskade investeringen och ger nämnden kostnadstäckning för detta så att inte nämnden ska ges ytterligare besparingskrav. 150 tkr from 2014 och 150 tkr from 2015, investeringen kostar 3 mkr.

Konstgräsplan Skattkärr

Konstgräsplanen i Skattkärr har vi haft med i vår budget i tre års tid. Lika länge har majoriteten utlovat den, men först nu lagt in de resurser som krävs. Då fotbollssäsongen startat innebär det att Skattkärr får vänta ytterligare.

Vårt Hus i Skattkärr

Vi vill se att Skattkärr utvecklas. Vi vill att Vårt hus ska ges möjligheter till att fortsätta vara en samlingsplats för föreningslivet och för alla dem som bor och besöker Skattkärr. Vi anslår de 150 tkr som kultur- och fritidsnämnden behöver och inte enbart 100 tkr som den politiska majoriteten.

Ytterområden

Socialdemokraterna vill värna om ytterområdena och den service som finns där. Vi vill också vara tydliga med det ansvar vi har som förtroendevalda att prioritera på en kommunövergripande nivå. Vi vill att Karlstad ska vara en stad för alla, inte enbart för dem som bor i de centrala delarna av Karlstad..

Som tidigare utlovat så vill vi socialdemokrater att medborgarkontoren i våra ytterområden finns kvar. De utgör en viktig möjlighet att enkelt komma i kontakt med kommunen. De bidrar även till att skapa aktiviteter och ger service till företag, 1,8 mkr from 2013.

Vi vill att föreningar och andra aktörer som anordnar olika former av aktiviteter i våra ytterområden ska ges möjligheten att söka finansiering för dessa. Det höjer attraktionskraften i ytterområden ytterligare och kan även bidra till att boende i andra områden besöker ytterområden för att delta i aktiviteten, vi skjuter till 200 tkr mer än majoriteten till totalt 400 tkr, from 2013.

Uppdrag och kostnadstäckning

Den styrande majoriteten lägger gärna utredningsuppdrag och kommer med nya åtaganden till verksamheterna. Men tyvärr inser de inte att detta också kostar resurser i form av arbetstid. Det finns flera exempel i årets budget där detta upprepas. Vi anser inte att det är att ta ansvar och väljer därför att skicka med resurserna som krävs.

Här väljer vi att lägga mer resurser än majoriteten (M+MP+FP+C+KD). Vi tycker att det är viktigt att om man ger ett uppdrag till kommunledningskontoret så måste man också skicka med de resurser det faktiskt kostar att genomföra medarbetar- och ledarundersökningen. Därför väljer vi att ge full täckning för detta. 300 tkr.

Råtorps IK har över 500 medlemmar och 15 lag i seriespel. Föreningen växer kraftigt. I den fastighet som kommunen äger finns endast två omklädningsrum.  Vi avsätter resurser för att bevilja den önskade investeringen och ger nämnden kostnadstäckning för detta så att inte nämnden ska ges ytterligare besparingskrav. 150 tkr from 2014 och 150 tkr from 2015.

Värmlandsteatern

De 200 tkr som majoriteten föreslagit är inte tillräckligt för att föreningen ska klara sin verksamhet. Vi väljer därför att anslå den summa som nämnden äskat för att Värmlandsteaterns verksamhet ska finnas kvar. 100 tkr, totalt 300 tkr, from 2013.

Tillgänglighetsanpassad slinga Skutberget

Den tillgänglighetsanpassade slingan på Skutberget färdigställs i år, men några medel har inte avsatts för att täcka kapitaltjänstkostnaden. För att inte nämnden ska ges ytterligare besparingskrav väljer vi att lägga in den, 80 tkr from 2013.

Investeringsbudgeten

Den förhöjda grundramen höjs kraftigt under perioden, från 65 mkr till 95 mkr, därför anser vi att nedanstående investeringar ryms inom den.

Älvpromenaden/Sandgrundsparken etapp 3.

Vi anser att det är viktigt att fullfölja Sandgrundsparken som visat sig så omtyckt och även belönats med pris. Tas ur förhöjd grundram, 10 mkr.

Centrumutveckling/Temalekpark Museet

Lekparken vid museet som besöks av många är idag i stort behov av att förnyas. Vi vill därför investera i en ny temalekpark, tas ur förhöjd grundram 3 mkr.

 

Kontakt budget 2012 

Lena Melesjö Windahl (S), 070- 543 71 32

Kommunalråd

Sidan uppdaterades senast: 2012-06-04 13:25