Lyssna på lärarna

Varje år den borgerliga regeringen innehaft makten har resultaten i skolan försämrats, sex år i rad (i ett nationellt perspektiv). Utbildning är nyckeln till framtidens jobb. Socialdemokraterna har därför, på sin partikongress, beslutat om tre nya utbildningspolitiska mål: för grundskolan, gymnasieskolan och den högre utbildningen.

Mål för grundskolan: Vårt självklara mål är att alla elever ska nå målen i grundskolan. På vägen dit, vill vi, till år 2020 halvera andelen elever i grundskolan som inte är behöriga att påbörja ett av gymnasieskolans nationella program, från idag drygt 12 procent till 6 procent.

Mål för gymnasiekompetens: Vårt mål är att alla före 25 års ålder ska ha en fullständig gymnasieexamen. På vägen dit, vill vi, till år 2020 minska andelen unga mellan 18 och 24 år som inte har en gymnasieexamen eller studerar för att få det, från idag cirka åtta till fem procent.

Mål för högre utbildning: Vårt mål är att hälften av 30—34-åringarna ska ha genomgått en minst två-årig högre utbildning (högskola och yrkeshögskola) år 2020. Det innebär en ökning från drygt 43 till 50 procent.

Grunden för att alla elever ska nå sin fulla potential är att höja kvaliteten i skolan. I det socialdemokratiska alternativet till statsbudget finns totalt tre miljarder mer till skolan. Här redovisas inriktningen på den socialdemokratiska utbildningspolitiken:

• Investera i lärarna

• Stärk det pedagogiska ledarskapet i skolan

• Mindre klasser

• Obligatorisk förskoleklass

• Forskningsinstitut för lärande

• Sommarskola

• Stöd till skolor med tuffa förutsättningar

• Läxhjälp för alla

• Obligatorisk gymnasieskola

• Utbildningskontrakt

• Fler utbildningsplatser i den högre utbildningen

• Högre kvalitet i den högre utbildningen

I Karlstad har Socialdemokraterna bland annat budgeterat för en lönesatsning på förskollärare, lärare och fritidspedagoger. En viktig investering i skolan, men också en jämställdhetsfråga som minskar löneskillnaderna mellan kvinnor och män. Detta har konsekvent röstats ned av (M-MP-FP-C-KD).

Vi socialdemokrater har prioriterat en resursförstärkning till elever i behov av särskilt stöd och ett resursfördelningssystem som tar hänsyn till elevernas behov och sociala faktorer. Här är det nu lagstiftning på gång. Äntligen, tycker vi!

Vi har prioriterat tidiga, socialt förebyggande insatser och vi föreslog en utökning av barnomsorg på obekväm arbetstid. Vi ville införa ett så kallat socialt investeringskonto för tidiga insatser och förbättringar av barns och ungas uppväxtvillkor.

Flera socialdemokratiska företrädare har de senaste veckorna varit ute och praktiserat hos lärare i skolor runt om i länet. Vi har fått till oss många intressanta och viktiga synpunkter på lärarnas arbetssituation och förbättringsmöjligheter i skolan.

Lena Melesjö Windahl, Anna Dahlen Gauffin, Sofia Granström, Maria Wågemo

Sidan uppdaterades senast: 2013-05-17 14:18