Vi har högre ambitioner för Karlstad.

Vi vill ha ett samhälle som ger välfärd och möjligheter åt alla. Ett samhälle som undanröjer hinder för människors utveckling och ger alla, oavsett uppväxtmiljö, möjligheter att nå sin fulla potential. Ett samhälle som bygger på solidaritet, tillit och samarbete. I Karlstad kallar vi det En Stad för alla. Det innebär ett samhälle där alla får plats och känner sig delaktiga och betydelsefulla. Ett samhälle där alla har rätt att arbeta 100 % av sin förmåga.

Det kräver en politik för att skapa fler jobb. Vi ska knäcka arbetslösheten. För oss innebär det att Karlstad ska vara framåtsyftande, positivt och serviceinriktat mot alla som vill något. En spännande idé kan vara ett nytt företag och fler jobb i morgon. Karlstad ska vara en attraktiv bostads-, utbildnings- och etableringsort. Hög kvalitet på utbildningen på alla nivåer är prioriterat. Om Sverige ska ha EU´s lägsta arbetslöshet 2020, så finns det ingen anledning till att Karlstad inte ska kunna ligga under snittet i Sverige. (Karlstad 9,1 % riket 8,5 %, april)

 

Klicka här så kommer ni till vår rapport om jobb och ekonomi i det blågröna Karlstad

 

Det innebär att vi prioriterar följande i budget och strategisk plan:

Tillsätt en jobbkommission!

Jobben är förutsättningen för individens frihet, men också välfärdens förutsättning. Vi vill se att krafttag tas för att få fram fler jobb, därför vill vi se en jobbkommission i Karlstad. I denna ska representanter ingå från Arbetsförmedling, Handelskammaren, Fackliga organisationer och andra aktörer.

Vi föreslår bland annat i vår Socialdemokratiska budget:

Jobb- och utbildningspaket inklusive en samordnande tjänst. Det finns totalt 2014 13 mkr för detta. Vi vill se ett klart ökat samarbete med Arbetsförmedlingen men också en jobbkommission med samtliga berörda parter för att bryta den negativa trenden när det gäller arbetslösheten. Medlen fördelas till arbetsmarknads- och socialnämnden, gymnasienämnden och kommunledningskontoret.

Science Park/Innovationssatsning. I dagens globaliserade ekonomi ska Sverige konkurrera med kunskap, innovation och kvalitet. Vi ser därför denna satsning som ett första steg för ett mer innovativt Karlstad och Värmland. 500 tkr, 2014.

Horisont har arbetat med att möta upp och ge stöd till målgruppen 16-24 år som saknar fullständiga gymnasiebetyg och riskerar att hamna i eller har hamnat i ett utanförskap.Projektet har givit goda resultat och behovet av fortsatt stöd till denna grupp är stort, därför avsätter vi medel för att dels permanenta verksamheten, men också utöka den, 3,5 mkr, 2014.

  

Ja till fortsatt kommunal valfrihet inom personlig assistans!

 Bibehållen personlig assistans. Vi Socialdemokrater har sagt nej till att upphandla all personlig assistans inom Karlstads kommun. Det riskerar att kraftigt försämra anställningsvillkoren vilket även får konsekvenser för dem man är till för. En upphandling leder också till minskad valfrihet vilket vi inte kan acceptera. Den planerade besparingen på 6 mkr, finns i teorin endast 2014 och 2015. 2016 ökar Karlstads kostnad till utjämningssystemet med 4,2 mkr och nettobesparingen blir i teorin då endast 1,8 mkr. 6 mkr, 2014 och 2015.

Motverka segregationen!

Samlokalisering Kronoparken. Kronoparken är vår mest segregerade stadsdel, för att bryta den segregationen vill vi se att planerna på att samlokalisera fritidsgården och biblioteket med Fröding Arena förverkligas. Samtal om drift av denna sammanhållna verksamhet förs med studieförbunden, målet är att skapa ett ”Fryshus” på Kronoparken. Samhället har stora vinster, både mänskliga, men också ekonomiska om segregation motverkas och vi skapar ett mer inkluderande samhälle. Vi avsätter därför medel till investering och drift för detta. Totalt 31,5 mkr i investeringsbudget, 1 mkr, 2015 avsatt till ökad driftskostnad samt 200 tkr, 2014 för aktiviteter i verksamheten.

Skolan!

Den viktigaste investeringen samhället gör, den gör vi i våra barn under deras uppväxt. Att verksamheter som Horisont behövs, är ett tecken på att skolan tidigare i den unges liv inte lyckats i sitt uppdrag. Vi anslår därför mer resurser till barn i behov av särskilt stöd och till Särskolan.

Aktuell forskning inom området har sedan kommunaliseringen fokuserat samarbete mellan särskola och grundskola. Föräldrar önskar i regel att deras barn ska få gå i en ”vanlig skola” även om man läser efter särskolans kursplaner. För att möta elevernas behov och föräldrarnas önskemål krävs en flexibel organisation med många möjligheter. En inriktning utifrån närhetsprincipen och ett nära samarbete med grundskolan kräver mer personalresurs. Vi bifaller nämndens äskande om ökade resurser till särskolan, 3 mkr, 2014

Ökade resurser till barn i behov av särskilt stöd, 2 mkr, 2014

Allmän resursförstärkning gymnasieskolan, 3 mkr, 2014.

 

Kultur och fritid

Ungdomens hus, fritidsgårdar och parklekar är öppen verksamhet som låter barn och ungdomar vara med och påverka sin fritid på sina villkor efter egna förutsättningar vilket är enormt viktigt för personlig utveckling och självkänsla. Det är en kravlös miljö så till vida att närvaron är frivillig och avgiftsfri men samvaron och delaktigheten leder till hänsynstagande och ansvarskänsla i en lustfylld omgivning. Upptäcktsfärder och impulsiv lek övergår allt mer i medverkan och inflytande över planering och program vilket leder till demokratisk skolning och utvecklande av ledaregenskaper. Dessa mötesplatser för tjejer och killar fortsätter vi investera i. 

Orrleken. Vi Socialdemokrater står fast vid det förslag vi hade i förra årets budget. Det innebär en sammanhållen verksamhet, investering 17,5 mkr över två år, full driftskostnad 1,5 mkr, 2015, varav 750 tkr, 2014. Orrleken skall även utöka sina öppettider och för detta anslår vi 100 tkr, 2015.

Råtorps IK

Råtorps IK har över 500 medlemmar och 15 lag i seriespel. Föreningen växer kraftigt. I den fastighet som kommunen äger finns endast två omklädningsrum.  Medel finns avsatta i investeringsbudget men nämnden har ej getts kostnadstäckning för detta. Vi avsätter därför medel för detta så att inte nämnden ska ges ytterligare besparingskrav. 150 tkr from 2014 och 150 tkr from 2015.

 

För ytterligare kommentarer:               

Lena Melesjö Windahl (S), Kommunalråd, 070-543 71 32

Sidan uppdaterades senast: 2013-06-04 14:41