Dags för Vita Jobb-modellen i Karlstad

Vid dagens sammanträde med kommunstyrelsen, så behandlades ett förslag till ny Upphandlingspolicy för kommunen.

Vi föreslår att kommunen inleder ett samarbete med de fackliga organisationer som berörs av upphandlingar och inför Vita jobb-modellen i Karlstad. Modellen är utarbetad av LO och införd i Malmö och Stockholm.

Vita jobb bygger på att LO och de ansvariga facken förser upphandlare med kollektivavtalsinformation som anger det legala utrymmet för socialt inriktade krav. Någon annan metod att säkra sådana villkor finns inte inom ramen för den svenska modellen utan lagstadgade minimilöner. 

Vita jobb är en upphandlingsmodell som kan användas vid tjänsteupphandlingar i stat, kommuner och landsting. Modellen bygger på fyra grundpelare som alla anbudsgivande företag måste underordna sig:

 

-          Företagen måste erbjuda sina anställda kollektivavtalsenliga villkor utifrån de begränsningar som Lavallagen anger.

-          Underentreprenörer omfattas av samma regler och att huvudentreprenören ansvarar för att underentreprenörer följer dem.

-          Uppenbara brott mot reglerna leder till uppsägning av avtalet samt eventuellt skadeståndsanspråk.

-          Företaget förbinder sig att visa relevanta handlingar för de kontrollanter som kommunen väljer att anlita, även underentreprenörer kan kontrolleras.

 

Förfrågningsunderlagen ska vara utformade så att upphandlaren kan känna sig trygg i att underlagen inte strider mot LOU och EU-rätten, men samtidigt är så omfattande att de säkrar att företagen som lägger anbud måste konkurrera på likartade villkor och erbjuda anständiga anställningsvillkor.

Det ska finnas tydliga sanktionsmöjligheter mot de företag som inte följer de regler som de själva har bundit sig att följa.

Kontrollanterna ska ha tillgång till aktuella löne- och anställningslistor, uppgifter om skatteinbetalningar, pensionsuppgifter, semester- och arbetsmiljöregler samt uppgifter som underentreprenörer. Dessutom ska kontrollanterna ha möjlighet att undersöka om anställningslistorna överensstämmer med den grupp som faktiskt arbetar i företaget.

”Vi vill att kommunen inleder en dialog med olika fackförbund för att hitta en samarbetsform för att införa Vita Jobb-modellen i Karlstad. Arbeten som bekostas av offentliga medel ska ha anständiga anställningsvillkor, kommenterar Linda Larsson, kommunalråd förslaget. 

Kommunalråd

Linda Larsson 

Sidan uppdaterades senast: 2015-01-27 16:35