Karlstad behöver växa med minst 1000 personer per år

Vi föreslår ett nytt mål i kommunens strategiska plan: Karlstads kommun ska ha en årlig befolkningsökning om minst 1000 personer. Idag är målet att den årliga befolkningsökningen ska i genomsnitt motsvara 700 personer under en femårsperiod och utfallet för 2014 var 564.

Bakgrund: Karlstad växer alldeles för sakta och har svårt att behålla sin position jämfört med andra medelstora städer. 2014 hade Karlstad halkat ned till plats 22 bland Sveriges kommuner när det gäller befolkningsantal.

Alla kommuner på topp 20, förutom Sundsvall, ökade med minst 1000 personer och flera städer, däribland Örebro, ökade med över 2000 personer bara under 2014. I ett längre perspektiv blir utvecklingen ännu tydligare: Under perioden 1980 till 2014 växte Karlstads befolkning med 19 procent, medan motsvarande siffra för Örebro var 29 procent, Helsingborg 32 procent, Växjö 35 procent och Umeå hela 48 procent. 

Målet ska uppnås genom fokus på fler bostäder och fler jobb!

 1.        Fler bostäder

Vi föreslår att:

-          En ”byggallians” skapas med de byggföretag som verkar i kommunen.

 • Det privata byggandet ska stimuleras och förenklas genom tätt och nära samarbete i konkreta frågor. T.ex: Var kan det förtätas? Var kan höga hus byggas? Var finns lämplig mark för villatomter? 

-          KBAB:s mål om att bygga 100 bostäder per år dubblas till 200 bostäder per år på sikt.

 • För att göra det möjligt föreslås att avkastningskravet sänks.
 • KBAB ska ingå i kommunens interna samarbetsprocess kring byggande

 

2.        Fler jobb

Vi har en situation där vi inte når upp till målet avseende förvärvsfrekvensen och vi har fortfarande en alldeles för hög arbetslöshet bland unga och utrikes födda.

Vi föreslår att:

 -          En jobbkommission inrättas.

 • Jobbkommissionen lyder direkt under kommunstyrelsens ordförande och jobbar inom tre inriktningar: näringsliv, utbildning och arbetsmarknad. 

-          Handeln utvecklas på Bergvik/Eriksberg och i centrum.

 • Sätt spaden i backen för ökad handel på Eriksberg, det kan handla om 700 jobb! En ökad externhandel ställer dock krav på en effektiv och målmedveten samverkan kring utvecklingen av centrum.
 • Bilda en etableringsgrupp för centrumhandeln som arbetar proaktivt och uppsökande enligt samma modell som i Halmstad. Det innebär bl.a. kartläggning av lokaler för möjlig handel samt identifiera behov av ombyggnationer.

 -          Nya företagsetableringar prioriteras.

 • Tillgång på verksamhetsmark, i lägen som företagen bedömer som attraktiv.
 • Uppsökande företagsbesök införs för att locka hit företag.

 -          Upphandlingar med sociala krav genomförs.

 • Kommunen har en ny upphandlingspolicy som öppnar upp för sociala krav. Det kan ge många jobb till personer som varit utanför arbetsmarknaden länge eller som nyligen anlänt till Sverige.

 -          Fördjupade branschanalyser görs och strategier tas fram för arbetet med:

 • Mikroföretag
  • De har stor potential att växa de närmaste åren och särskilt fokus bör därför riktas mot företag med 1-10 anställda.
 • Statliga jobb
  • Vi har tappat 628 statliga jobb i länet sen 2003, varav 298 i Karlstad. Den här utvecklingen måsta vända.
 • Besöksnäringen
  • Karlstad har många förtjänster som besöksstad men samordningen mellan olika intressenter är fortfarande för dålig.

”Vi vet att Karlstad kan bättre än idag. En befolkningsökning om minst 1000 personer per år behövs för att säkra vår ställning som motor och centrum i regionen. Det är dags för majoriteten att släppa prestigen och inse att Socialdemokraterna har bra förslag. Det är bråttom för andra städer är redan på frammarsch”, kommenterar kommunalråd Linda Larsson (S).

 

För ytterligare kommentarer, kontakta:

Kommunalråd Linda Larsson, tel. 054-540 12 89,

Tillväxtutskottets vice ordf. Anders Tallgren, tel. 054-540 10 45

Stadsbyggnadsnämndens 1:e vice ordf. Håkan Holm Alteblad, tel. 070-529 31 29.