Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Per-Samuel Nisser (M) angående kommunens behandling av motioner

I gällande arbetsordning för kommunfullmäktige anges följande angående motioner i paragraf 31:

En motion bör beredas så, att fullmäktige kan fatta beslut inom ett halvår från det att motionen väckts. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid, ska detta och vad som kommit fram vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid och därefter senast var sjätte månad. 

Socialdemokraterna lade i maj 2015 de två motionerna Strategi för statliga jobb i Karlstad och Sociala krav vid upphandling. Vi är nu i februari 2016 och de har ännu inte behandlats av kommunstyrelsen och än mindre av kommunfullmäktige. Vi saknar en återkoppling enligt reglerna i fullmäktiges arbetsordning. 

Motionerna behandlar dessutom viktiga sakfrågor som hade krävt en hantering i rätt tid. Motionen om sociala krav vid upphandling föreslår att renoveringen av Hultsbergsskolan används som pilotfall men nu har upphandlingsunderlaget redan tagits fram. Motionen om en strategi för fler statliga jobb i Karlstad borde ha varit behandlad för att kommunen ska kunna agera proaktivt nu när regeringen har tagit initiativ för att se över samordning och omlokalisering av statlig verksamhet. 

Motionsinstrumentet är ett av den lokala demokratins fundament och det är allvarligt att de inte hanteras på ett korrekt sätt.

 

Jag ställer därför följande frågor till Per-Samuel Nisser (M): 

Varför har inte motionerna behandlats inom den stipulerade tiden och varför har inte  skälen anmälts till fullmäktige enligt    arbetsordningens regler? 

 Vad är majoritetens hållning i de två sakfrågorna som behandlas i motionerna? 

 Vad kommer du som kommunstyrelsens ordförande vidta för åtgärder för att  säkerställa en motionsbehandling enligt fullmäktiges arbetsordning framöver?

 

Karlstad 2016-02-16

Linda Larsson (S)

Sidan uppdaterades senast: 2016-02-18 12:32