2011-12-15 Interpellation till ks ordförande Per-Samuel Nisser (M) ang. kommunens planarbetsprogram

I kommunstyrelsens beslut om planarbetsprogram 2011—2012 som antogs 2011-04-19 prioriteras i vilka områden och i vilken takt planarbetet skall fortskrida.

I stadsbyggnadsnämndens förslag kan mer verksamhetsmark tillkomma genom fördjupad översiktsplan Eriksberg, FÖP Välsviken, Zakrisdals verksamhetsområde och Bråtebäcken. Teknik- och fastighetsförvaltningen bedömde, utifrån sin roll som markägare att detta inte är tillräckligt. Kommunledningskontoret instämde i denna bedömning.

Trots detta står arbetet med fördjupad översiktsplan Eriksberg helt stilla. Eriksberg prioriterades i etapp 2 tillsammans med Jakobsberg och Välsviken. Inom båda dessa områden pågår ett arbete inom stadsbyggnadsförvaltningen. Men avseende Eriksberg, så verkar arbetet vara ”stoppat på informell väg”.

 

Jag ställer följande frågor till kommunstyrelsens ordförande:

  1. Gäller kommunstyrelsens beslut om planarbetsprogram eller inte?
  2. Vilket besked ges till företag som anmäler intresse för etablering på Eriksberg?
  3. Är det fler planer än Eriksberg som är stoppade ”på informell väg”.

Karlstad 2011-12-12

Håkan Holm (S)

 

Sidan uppdaterades senast: 2011-12-14 08:24