Interpellation till Kultur- och fritidsnämndens ordförande Per-Inge Lidén angående Bryngfjordsbacken

Under 2011 uppmärksammades kultur- och fritidsnämnden på den besvärliga trafiksituationen vid Bryngfjorden. Den 28 september 2011 beslutade nämnden att genomföra en utredning för att belysa förhållandena och söka ta fram alternativa lösningar.

Vid nämndens sammanträde den 25 april 2012 föredrogs utredningen. Utredningen redovisade flera problem och möjligheter vid Bryngfjordsområdet. Utbyggnaden av Bryngfjordens golfklubb och en ny restaurang i området är en glädjande utveckling samtidigt som det ökade fritidsutbudet medför en besvärande trafiksituation. Både golfklubbens och Bryngfjordsbackens besökare utnyttjar samma matarväg, en mindre grusväg som går tätt förbi Bryngfjordsbacken med dess aktiviteter och besökare.

Risken för olyckor bedöms som överhängande och påkallar en skyndsam lösning av trafiksituationen. Utredningen gav två alternativ för att lösa situationen. Det ena alternativet innebär att en ny anslutningsväg byggs från Skogaholmsvägen. Det andra alternativet innebär att stänga av den aktuella vägen vintertid, då Bryngfjordsbacken utnyttjas, och istället bygga ut en befintlig parkering. Kultur- och fritidsnämnden föredrog det första alternativet.

Nämnden beslutade även vid sitt sammanträde den 25 april 2012 att komplettera sitt budgetyttrande för 2013-2015 med utredningsförslaget. Den tillkommande kostnaden enligt utredningen skulle uppgå till totalt 6,7 miljoner kronor.

Nämnden gjorde en bedömning av att detta är en fråga som måste lösas snabbt eftersom olycksrisken är hög och många, bland annat barnfamiljer, besöker Bryngfjordsbacken.

Efter detta har även frågan om att reglera trafiken vid backen med trafikljus uppkommit.

Socialdemokraterna i Karlstad glädjer sig åt utvecklingen av Bryngfjorden med olika möjligheter till fritid och rekreation. Närheten till de nya bostadsområdena vid Råtorp och Skåre gör området attraktivt. Detta accentuerar vikten av att ta säkerhetsfrågorna på allvar.

 

Jag vill därför ställa följande frågor:

  • Kommer trafiksituationen vara löst innan säsongen startar?
  • Hur avser du att lösa frågan?

 

Karlstad 2012-11-22

Linda Larsson (S), 1:e vice ordförande

Sidan uppdaterades senast: 2012-11-21 15:26