Interpellation till kommunstyrelsens ordf. Per-Samuel Nisser (M) ang. jämställdhetsarbete

2009-03-12 beslutade kommunfullmäktige att anta den europeiska deklarationen om jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå. Deklarationen är ett omfattande åtagande som innebär att kommunen aktivt ska främja jämställdhet inom en mängd olika områden. Den berör exempelvis demokratiskt ansvar, politisk representation, samarbete, jämställdhetsutredningar, arbetsgivarrollen, upphandlingsfrågor, utbildning, hälsa, social omsorg, barnomsorg, vård av anhöriga, bostäder, kultur, idrott och fritid, säkerhet och trygghet, könsrelaterat våld och människohandel, hållbar utveckling, stadsplanering och lokal planering, rörlighet och transport, ekonomisk utveckling. 

Under 2010 påbörjades implementeringen genom de s.k. horisontella perspektiven, som skulle genomsyra kommunens hela verksamhet. 

Jag ställer följande frågor till kommunstyrelsens ordförande Per-Samuel Nisser (M).

 

  1. Vad har konkret skett under åren 2011—2013 och vilket resultat har uppnåtts inom de olika områdena?
  2. Hur sker utvärderingen och hur redovisas resultaten tillbaka till nämnder och styrelser?

 

 

Karlstad 2013-09-17 

Lena Melesjö Windahl (S)

Sidan uppdaterades senast: 2013-09-18 15:09