Interpellation till Kommunstyrelsens ordförande Per-Samuel Nisser (M), angående jobb och egen försörjning

I den senaste tematiska månadsrapporten till kommunstyrelsen angående Arbete och försörjning, så framgår att Karlstad ligger lägre i så kallad ”förvärvsfrekvens”, det vill säga hur många som arbetar, än riksgenomsnittet, både avseende unga och utrikes födda.

 Det framgår också att andelen som går från ekonomiskt bistånd till egen försörjning sjunker. 

 

Kostnaderna för försörjningsstöd ökar konstant, från en lägstanivå på 65 mkr till utfallet 2013 på 105 mkr. En kostnadsökning för kommunen på 40 mkr, procentuellt drygt 60 procent. 

 

Socialdemokraterna har initierat flera jobbpaket. Budgetmedel som anvisades arbetsmarknads- och socialnämnden i ett jobb- och utbildningspaket användes inte fullt ut, och 3 miljoner kronor nyttjades inte.

Ingen kan vara nöjd med denna utveckling, allra minst, enligt min uppfattning kommunstyrelsens ordförande, som högsta ansvariga politiker.

Jag ställer följande frågor  till kommunstyrelsens ordförande Per-Samuel Nisser (M):

-          Anser du att majoriteten har varit tillräckligt framgångsrik i kampen mot arbetslösheten och bidragsberoendet?

-          Om inte, vem/vilka bär ansvaret för det?

 

 Karlstad 2014-03-18

 Linda Larsson (S)

Sidan uppdaterades senast: 2014-03-22 08:51