Interpellation till barn- och ungdomsnämndens ordf. Niklas Wikström (FP) angående situationen på Råtorpsskolan

I skolinspektionens tillsynsbeslut för Råtorpsskolan, http://siris.skolverket.se/siris/ris.openfile?docID=518025 framgår en hel del förbättringsområden. Arbetsmiljön bedöms som otrygg och eleverna upplevs sakna reellt inflytande över undervisningen. Det saknas konkreta åtgärder i planen mot kränkande behandling och skolan saknar såväl kurator som skolbibliotek.

Vidare framgår att skolan erbjuder elever särskilt stöd, men det finns ingen tydlig koppling till elevernas behov.

 ”Lärarna säger att eleverna inte får det särskilda stöd de behöver. De menar att de ofta inte skriver in de åtgärder i åtgärdsprogrammen som svarar mot elevens behov, eftersom nödvändiga åtgärder inte alltid kan erbjudas eleven då de menar att resurser för många åtgärder saknas”. (Rapporten sid 10).

Sammanfattningsvis så är tillsynsrapporten ingen upplyftande läsning. I media har också framkommit att Råtorpsskolan panerar inrätta en klass på 34 elever i höst.

 

Jag ställer följande frågor till barn- och ungdomsnämndens ordförande Niklas Wikström (FP):

  1. Har nämndens ordförande varit informerad om situationen på Råtorpsskolan?
  2. Hur många klasser i Karlstads skolor i åk 0—3 kommer att ha 30 eller fler elever i klassen i höst?
  3. Varför har man inrättat en organisation som försvårar rekrytering av kuratorer?
  4. Skolinspektionen ska besöka alla skolenheter under våren 2014. Finns det fler enheter i Karlstad med allvarliga brister?

 

Karlstad 2014-03-18

Ingela Wretling (S) 

Sidan uppdaterades senast: 2014-03-22 08:36