Interpellation till kultur- och fritidsnämndens ordf. Johanna Larsson (M) om nedläggningshot Våxnäs bibliotek

Våxnäs bibliotek är än en gång hotat av nedläggning. Kultur- och fritidsnämnden beskriver i sitt budgetyttrande detta. I samma yttrande skriver de också – ” Aktuella studier visar betydelsen av tillgängliga bibliotek för alla människor att komma in i det svenska samhället. I 5 § bibliotekslagen, från den 1 januari 2014, trycker man särskilt på att biblioteken ”ska ägna särskild uppmärksamhet åt de nationella minoriteterna och personer som har annat modersmål än svenska”. 

Vikten av bibliotek för integrationen framgår även i skrivelsen genom denna text – ” Biblioteken fyller en viktig funktion för flyktingar och ensamkommande barn att få kontakt med sitt nya land och även behålla relationen med sitt hemland genom bibliotekens utbud av tidningar, tidskrifter och databaser på främmande språk. Av bibliotekslagen framgår att biblioteken ”ska ägna särskild uppmärksamhet åt de nationella minoriteterna och personer som har annat modersmål än svenska”. I Karlstad finns medborgare med ursprung från 75 länder. Till de elva mest etablerade språken i Sverige, utöver svenska, räknas arabiska, bosniska, kroatiska, persiska, polska, ryska, serbiska, somaliska, spanska, thai och turkiska.” 

I den strategiska planen finns dessutom ett åtagande med om att ”Ta fram en plan för centrumutveckling i Våxnäs”.

Biblioteket på Våxnäs används också i stor utsträckning av lärare och elever på Fredricelundsskolan och av de olika förskolorna i området. 

Mot bakgrund av ovanstående så ställer jag följande fråga till Kultur- och fritidsnämndens ordförande: 

-          På vilket sätt gynnas integrationen av nya svenskar genom en nedläggning av biblioteket på Våxnäs och hur ser du på åtagandet i den strategiska planen? 

Karlstad 2015-05-18

Christian Norlin

Sidan uppdaterades senast: 2015-05-19 11:36