2011-12-15 Motion om E18 västerut

Motion ”Förskottera E18 väster om Bergvik över Sörmon”

Enligt uppgift har Trafikverket beslutat att återbetala de av Karlstads kommun förskotterade medlen för utbyggnaden av E18 österut. Det handlar om 236 miljoner kronor.

Att få till stånd förbättrade kommunikationer är av stor vikt för Karlstad som kommun. Nuvarande sträckning av vägen över Sörmons vattentäkt är synnerligen allvarlig ur miljöhänsyn. En olycka riskerar att påverka våra möjligheter till färskvatten. Nuvarande sträckning är också inte bra ur trafiksäkerhetssynpunkt

Den av Karlstads kommun tidigare förskotterade utbyggnaden av E18 österut har varit till stor gagn för de som bor där men även för kommunikationerna österut mot våra grannar och Stockholm.

Vi föreslår därför att kommunfullmäktige beslutar

 

Att                när medlen från Trafikverket återbetalas använda del av dessa för en förskottering/delfinansiering av E18 västerut över Sörmon.

 

Att                med hjälp av förskottering/medfinansiering förhandla med staten om en tidigareläggning av objektets genomförande. Idag finns den med tidigast 2016.

 

Karlstad 2011-12-15

Lena Melesjö Windahl (S) 

Håkan Holm (S)
Sidan uppdaterades senast: 2011-12-16 14:04