Budgetmotion

Vi Socialdemokrater lägger en budget med fokus på de unga, jobben och en hållbar tillväxt. Vi gör det samtidigt som vi tar ansvar för ekonomin och kommande generationer. Vi tar också ansvar för våra gemensamma tillgångar och avsätter därför lika mycket pengar som majoriteten för underhåll. Vi gör det utifrån en övertygelse om att ett annat Karlstad är möjligt. Ett Karlstad som vill utrota barnfattigdomen och till dess, lindra dess konsekvenser genom att bland annat inte tillåta avgifter inom skolan för aktiviteter. Vi gör det också utifrån vetskapen om att tillväxt skapar jobb, som leder till ökade skatteintäkter och därmed förbättrad välfärd.

 

Lönesatsning på lärare, förskollärare och fritidspedagoger 

 

Socialdemokraterna i Karlstad lovade i valrörelsen en lönesatsning på förskollärare och fritidspedagoger. I det budgetförslag som läggs den 7 juni står vi självklart fast vid vårt tidigare löfte, men lägger nu också till lärarna inom grundskolan.

Barn- och ungdomsnämnden har i sitt budgetäskande uttryckt behov av en resursförstärkning på 27 miljoner och vi lägger in dessa över treårsperioden med 9 mkr 2012, 9 mkr 2013 och 9 mkr 2014.

 

Stöd till elever med särskilda behov

 

Vi fortsätter prioritera barn och elever i behov av särskilt stöd. Det är viktigt att barn- och ungdomsnämnden aktivt prioriterar de skolområden som har flest barn och elever i behov av särskilt stöd. Vi avsätter 10 mkr i förstärkning 2012, som sedan följer med som s.k. ”ramökning.”

 

Förbättrad skolmat

 

Vi höjer anslaget till skolmaten med 2 mkr, dels en förstärkning motsvarande 1 kr per portion (vilket motsvarar drygt 10 %), men också för att i högre utsträckning än idag klara målet om 30 % ekologiskt/närproducerade råvaror.

 

Utökning av förskoleteamet Tummen

 

Vi avsätter också medel för att utöka förskoleteamet Tummen.

 

Förskoleteamet Tummen är ett samverkansprojekt mellan barn- och ungdomsförvaltningen, arbetsmarknads- och socialförvaltningen samt Landstinget i Värmland. Teamet består av specialpedagog, psykolog och socionom.

 

Riktar sig till familjer med barn som riskerar att inte få sina behov tillgodosedda. Tummen inrättades från start på Kronoparken och har sedan dess utökats till Rud. Budgetförstärkningen nu innebär att verksamheten kan starta även på Våxnäs.

 

0,7 mkr barn- och ungdomsnämnden, 0,7 mkr arbetsmarknads- och socialnämnden, totalt 1,4 mkr.

 

Fokus på jobben

 

Vi avsätter ytterligare 2 mkr för att förstärka befintligt jobb- och utbildningspaket. Prioritet är arbetslösa föräldrar med barn för att minska barnfattigdomen. Totalt sett uppgår då jobb- och utbildningspaketet till 15 mkr.

 

Arbete mot hemlöshet och allmän resursförstärkning

 

Vi vill initiera ett arbete mot hemlöshet och starta upp enligt modellen ”Bostad först”. Arbetsmarknads- och socialnämnden ges även en allmän resursförstärkning, totalt 12 mkr.

 

Goda förutsättningar vid utbildning

 

Vi vill att alla elever i gymnasiet ska ges behörighet till vidare studier om de vill, den nya gymnasiereformen GY11 som träder i kraft till hösten ger inte denna möjlighet för alla elever. Vi avsätter därför 1,5 mkr för detta för att kunna erbjuda kurser för högskolebehörighet även för dem som väljer att läsa en praktisk linje

 

Ökade möjligheter till fritids- och idrottsaktiviteter

 

Vi vill satsa på en tillgänglighetsanpassad slinga på Skutberget, 70 tkr. Vi vill även satsa mer resurser för att säkerställa att konstgräsplanen i Skattkärr verkligen blir av. Majoritetens ”påståenden” om extern finansiering är inte bekräftade. Därför lägger vi extra medel i investeringsbudgeten för detta så att den kan vara färdig 2013. Vi lägger också in pengar så att ytterligare en konstgräsplan på Örsholmen IP kan vara klar 2014.

 

Orrleken är en fråga som både vi och majoriteten vill titta närmare på. För närvarande utreds om det går att få ned investeringskostnaden. Men svaret är tydligt om någon undrar, vi vill satsa på Orrleken!

 

Ett miljömässigt hållbart Karlstad

 

För att kunna hantera den ökande efterfrågan som finns hos våra kommuninnevånare kring information och rådgivning inom området hållbar konsumtion behövs utökade resurser. Vi avsätter därför extra resurser till miljönämnden för detta, 300 tkr, 2013.

 

Äldre ska inte ges sämre möjligheter till aktivering

 

Karlstad kommer nästa år att få minskade statsbidrag till äldreomsorgen. Bland annat försvinner 3 mkr till aktivering, för att inte försämra de äldres möjligheter till aktivering kompenserar vi för denna minskning.

 

Uppdraget att projektera ett nytt vårdboende finns det beslut om sedan tidigare majoritet.

 

Lika stora satsningar på underhåll och på kollektivtrafiken som den politiska majoriteten

 

När det gäller underhållet på våra fastigheter, gator och vägnät har vi samma summor som den politiska majoriteten men fördelar annorlunda under de två åren. Det är ett gemensamt ansvar att vårda våra gemensamma tillgångar.. Majoriteten lägger 20 mkr och 10 mkr åren 2012-2013, vi lägger 15 mkr och 15 mkr.

 

Likaså anser vi det vara viktigt att den populära stadstrafik som utvecklats under vår tid i majoritet ges fortsatta förutsättningar för detta. Även här har vi lika summor som majoriteten

 

För mer information, kontakta:

Lena Melesjö Windahl (S)  070-543 71 32                                         

Kommunalråd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sidan uppdaterades senast: 2011-08-11 14:10