Fler nya jobb i Karlstad

Karlstad har en stark ställning som handelsstad. Upptagningsområdet för handel beräknas till ca 3 ggr invånarantalet, vilket gör Karlstad till en ovanligt stark handelsstad. Karlstad har också ett högt handelsindex. Det finns ett konstant intresse för etablering av ny handel, etableringar som innebär nya jobb. Företag kontaktar kommunen och visar sitt intresse, men alltför många får inga besked.

En av orsakerna har varit avvaktan på trafikverkets rapport avseende framtida dragning av E18. Den finns nu klar.

Ett område som är möjligt för exploatering och etablering av volymhandel, vilket ger nya  jobb, är Bergvik/Eriksberg.

Vi socialdemokrater vill fortsätta utveckla Karlstad. Vi vill göra det i nära samarbete med berörda intressenter och genomföra en planering som innebär att miljöaspekter, exempelvis kollektivtrafik och varutransporter planeras in från början. Vi vill självklart också utveckla centrumhandeln, men den handel som är aktuell för Bergvik/Eriksberg ryms inte, och lämpar sig inte, i centrum.

Det är nu ett år sedan ett internationellt företag skriftligt anmälde sitt intresse för samarbete kring exploatering av Eriksberg. Denna handling är offentlig och finns diarieförd. De har fortfarande inte fått något svar från kommunen. Det finns dessutom fler intresserade företag.

Nästa steg i planprocessen är en ny utställning av förslaget till fördjupad översiktsplan.

Om majoriteten menar allvar med att Karlstad ska fortsätta växa och att man prioriterar tillväxt och ett gott företagsklimat, så är det hög tid att agera.

Vi föreslår att kommunfullmäktige uppdrar åt stadsbyggnadsnämnden att slutföra planprocessen för handelsområde Eriksberg. Det innebär att man genomför en förnyad utställning av förslaget till fördjupad översiktsplan snarast.

 

För att skapa förutsättningar för fler jobb i Karlstad föreslår vi därför:

 

  1. Ny utställningshandling för fördjupad översiktsplan tas fram i december 2011 och utställning genomförs januari-februari 2012 enligt PBL:s stipulerade tid. 
  2. Antagande av fördjupad översiktsplan sker i kommunfullmäktige i juni 2012. 
  3. Om beslutet fördröjs ytterligare, vilket innebär uteblivna nya jobb, så ska fullmäktige besluta om en tidsplan för processen i samband med behandling av motionen. 

Karlstad 2011-11-14

Lena Melesjö Windahl

Håkan Holm

Sidan uppdaterades senast: 2011-11-16 11:13