Låt Karlstad bli en fristad för författare

De nya kulturpolitiska målen är tydliga, demokrati och yttrandefrihet är grunden för kulturellt skapande.

Kraften som finns i den skapande processen kan vara eller upplevas vara direkt hotande för makten vilket den ofta är mycket medveten om. Det är ett skäl till varför författare och andra kulturskapare runt om i världen förföljs. Makten känner helt enkelt av styrkan i det fria ordet.

När det gäller förtryck och förföljelse av författare och andra kulturarbetare är statistiken skrämmande och nedslående på flera sätt. Det finns i världen tusentals skribenter som lever under omänskliga förhållanden - och de blir inte färre utan snarare fler.

Fristäder, det vill säga städer där man kan få en möjlighet att överleva och utöva sitt konstnärskap, är inte många. Det finns idag omkring tjugo fristäder globalt varav fyra i Sverige: Stockholm, Uppsala, Göteborg och Malmö. Kulturrådet verkar för att fler svenska städer erbjuder fristäder för författare, dramatiker, journalister och andra professionella skribenter som lever under hot i sina hemländer.  Kulturrådet har även avsatt medel i sin budget för bidrag med anknytning till fristadsförfattare som kommuner, regioner och län kan söka.

Att vara en fristad innebär att man tar emot, oftast en, författare eller annan professionell skribent som blir förföljd i sitt hemland och erbjuder bostad, uppehälle och arbetsro under minst ett år. Tiden som författaren erbjuds att stanna är tidsbegränsad.

De författare som har möjlighet att söka en fristad måste gå igenom en ansökningsprocess och uppfylla ett antal kriterier som är uppställda av International Cities of Refuge Network (ICRON). Beslut om vilka som kan upptas i ICRONS nätverk och som således kan komma ifråga för en fristad baseras på Writers in Prison kommittén för Internationella PEN: s bedömning av författarens ansökan.

Kriterierna för att bli en fristadsförfattare är hårda. Författaren ska antingen löpa risk för bli dödad, bortförd, utsatt för fysiskt våld eller ”försvinnande” med anledning av sitt skrivande eller genom sitt skrivande frukta förföljelse eller vara dömd eller riskera att bli dömd på grund av sitt skrivande. Samarbetspartners i Sverige är bland annat Statens Kulturråd och Svenska PEN.

 

Vi Socialdemokrater föreslår att:

Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att utreda möjligheterna för Karlstad att bli en fristad för författare, dramatiker, journalister och andra professionella skribenter som lever under hot i sina hemländer.

 

Linda Larsson (S)                                                         

Christer Alnebratt (S)

Sidan uppdaterades senast: 2011-09-27 10:49