Motion ang. inrättande av ett ”barnråd”

I Sitge i Spanien inrättade man för nio år sedan, som första spanska stad, ett s.k. ”barnråd”. Syftet var att låta stadens unga ges möjligheten att påverka sin situation och sin framtid. Barnrådet har bland annat möjlighet att komma med förslag och ställa frågor till tjänstemän och politiker. Erfarenheterna har varit mycket goda.

Det har bland annat visat sig att de unga som engagerat sig i barnrådet har fortsatt med sitt samhällsengagemang även i andra sammanhang, exempelvis i föreningar, frivilligorganisationer och inom politiken.

I Sitge utses rådet genom att varje skolklass med 10-åringar utser en representant. Karlstad är för stort för en sådan modell, därför behöver det utredas hur representationen kan utformas.

Det här kan vara ett viktigt steg i att förstärka arbetet i kommunen utifrån FN:s barnkonvention. 


Vi föreslår att kommunfullmäktige beslutar

- att inrätta ett barnråd, där erfarenheterna från Sitge tas tillvara.

- att utreda formerna för hur representationen kan utformas

Karlstad 2011-09-14

Lena Melesjö Windahl (S)                      

Linda Larsson (S)

Sidan uppdaterades senast: 2011-09-15 15:15