”En väg in” för företagare och eller exploatörer

Karlstads vision ”Livskvalitet Karlstad 100.000” innebär att vi är tydliga med viljan att kommunen ska växa, men också att de som bor här eller flyttar hit ska mötas av god service och hög kvalitet i kommunens verksamheter.

En grundläggande förutsättning för tillväxt är att ha en god service gentemot företag som har ambition och vilja att etablera sig, alternativt utöka sin verksamhet i Karlstad.

Många företag vittnar om en tröghet i kontakterna med kommunens olika förtroendevalda och förvaltningar i samband med exploatering. Processen är inte tillräckligt transparent och det tar ofta alldeles för lång tid att som företagare få ett besked.

Kommunstyrelsen och dess tillväxtutskott ska ha ett övergripande ansvar för de strategiska tillväxtfrågorna. När det gäller planeringsfrågor så finns redan en övergripande planeringsfunktion inom kommunledningskontoret och dess tillväxtcentrum. Men det är inte tillräckligt för att på ett effektivt sätt samordna exploateringsprocessen.

Vi anser att de strategiska mark och exploateringsfrågor, som idag hanteras på teknik- och fastighetsförvaltningen också bör hanteras på en kommunövergripande nivå. Tar en företagare kontakt med kommunstyrelsen och dess tillväxtutskott, så ska vederbörande inte behöva lotsas runt till flera nämnder, utan ett besked inom rimlig tid. Varje exploateringsprocess bör kunna tidssättas och klart tydliggöras för exploatören. 

Vi är övertygade om att det här skulle effektivisera den strategiska styrningen i mark- och  exploateringsfrågor och uppfattas som en kvalitetsförbättring i servicen gentemot företag.

Vi föreslår därför att teknik- och fastighetsnämndens ansvar för strategiska mark- och exploateringsfrågor överflyttas organisatoriskt till kommunstyrelsen.

  

Karlstad 2012-05-08

Lena Melesjö Windahl

Håkan Holm

 

Sidan uppdaterades senast: 2012-05-08 08:22