Motion ”Idrottsdialog”

Under hösten 2011 genomfördes tre dialogmöten med kulturlivet i Karlstad, med anledning av framtagandet av den regionala kulturplanen.  Ett hundratal deltagare från olika föreningar inom kulturlivet deltog.  

 Syftet med kulturdialogerna var att få in synpunkter och idéer från det professionella och ideella kulturlivet i Karlstad. Tre huvudfrågor ställdes:

1.      Vad är viktigast att utveckla eller förändra?

2.      Hur kan kulturlivet i Karlstad samverka med regionala institutioner inom området?

3.      Hur skapas ett bättre kulturliv i Karlstad för, med och av unga?

Deltagarna delades in i grupper och diskuterade sina idéer och förslag. Därefter fick alla grupper presentera sina tankar och förslag för övriga deltagare på väggplanscher. Som avslutning fick varje mötesdeltagare fem röster att lägga på de förslag som de tyckte var viktigast. 

Dialogerna upplevdes av de flesta deltagare som meningsfulla och inkluderande. Många nya förslag och kreativa idéer lyftes upp under dagen!

Vi ser ett liknande behov av initiativ inom idrotts & fritidssektorn. Vi tror att föreningar och organisationer skulle uppskatta en sådan dialog. Vi menar att frågeställningar som utnyttjats inom kulturdialogen med smärre justeringar kan användas för en motsvarande dialog. Det är viktigt med bra dialoger i ett organiserat sammanhang kring aktuella och strategiska ämnen för att kunna utveckla Karlstad på bästa sätt. Möjligen kan för en ny dialog ytterligare betoning läggas på samverkan, gemensamt ansvarstagande, mångfald i vid mening samt inkluderande av fler unga i denna process. 

-          ”Idrottsdialoger” anordnas under hösten 2012 med brett deltagande

-          Förvaltningen ges i uppdrag att närmare utforma frågeställningarna så att bästa resultat åstadkoms samt att föreslå tidpunkt för nya dialoger.

 

Karlstad 2012-04-25 

Linda Larsson (S)    

Christoffer Thuresson (S)

Sidan uppdaterades senast: 2012-04-25 14:08