Motion angående seniorboenden i ytterområdena

Karlstad ska vara en stad för alla! 2007 redovisades en enkätundersökning som genomförts om kommuninnevånarnas önskemål om boende när de blir äldre. Det framgick ett tydligt intresse av seniorboenden i ytterområdena, eftersom man ville bo kvar i sin invanda miljö.

Kommunstyrelsen beslöt 2007-04-17 bland annat att ”ge teknik- och fastighetsnämnden i uppdrag att genomföra ett pilotprojekt med seniorboende i en mindre tätort. Den inkomna förfrågan om att bygga ett seniorboende i Ulvsby kan vara ett lämpligt objekt. En intresseundersökning för byggande av seniorbostäder i övriga tätorter skall också genomföras”.

Senare samma år beslutade också kommunstyrelsen att ge stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att upprätta en detaljplan för ett seniorboende i Ulvsby. Frågan gick så långt som till ett markanvisningsavtal, men sen har det stannat upp.

Teknik- och fastighetsförvaltningen arbetar nu med ett förslag till en annan lösning i ett pilotprojekt i Molkom. Frågan ska behandlas i teknik- och fastighetsnämnden under våren.

Vi anser att processen kring seniorbostäder nu pågått så lång tid att man bör söka möjliga lösningar i fler områden och har tidigare motionerat om att kommunen mer aktivt ska söka efter intressenter i Vålberg, Väse och Skattkärr. Vid undersökning av intresset i Skåre, så har det visat sig varit stort. Så vi anser att det är dags att gå till konkret handling. Skåres åldersstruktur är också sådan att det finns många äldre som bor i villa som inte längre orkar sköta trädgården men gärna vill bo kvar i området. Skåre har god kollektivtrafik i och med stadsbussarna och intresset där bör vara stort även hos byggherrar.

 Förslag:

  •  Kommunens arbete med att finna lösningar kring seniorbostäder även ska inkludera Skåre.
  •  Redovisning av hur arbetet konkret fortföljer i Skåre redovisas senast i mars 2013 i kommunledningsutskottet.

 

 Karlstad 2012-10-18

Lena Melesjö Windahl (S)

Christer Alnebratt (S)

Sidan uppdaterades senast: 2012-10-17 09:14