Motion angående trygg och säker äldreomsorg

Vi föreslår att Karlstads kommun startar ett arbete med att certifiera verksamheter inom äldreomsorgen enligt  kriterier för Safe Elderly, framtagna av WHO Collaborating Centre on Community Safety Promotion, Karolinska institutet och Karlstads universitet.

Certifiering innebär att man arbetar förebyggande, långsiktigt och systematiskt för att minska antalet skador och att lära av inträffade olyckor så att dessa undviks i framtiden.

Äldre människor är en utsatt grupp i samhället och har högre risk än andra grupper att utsättas för olika typer av skador. Det handlar bland annat om fallskador, våld och hot samt självmord.

Nacka kommun är först i landet med att certifiera ett äldreboende. För att erhålla certifiering ska: 

-          Det skadeförebyggande arbetet vara en del i den dagliga verksamheten

-          Handlingsplaner och rutiner vara utarbetade och förankrade så att risksituationer undanröjs och olyckor undviks

-          Trygg- och säkerhetsronder göras var 6:e månad

-          Grupper med särskilda behov vara identifierade och relevanta åtgärder vidtagna

-          Riskmiljöer, risksituationer och riskbeteende vara identifierade

-          Tillbud och skador dokumenteras och rapporteras

-          Verksamheten kontinuerligt identifiera förbättringsområden inom trygghets- och säkerhetsarbetet

Källa: www.nacka.se

Mycket görs redan inom vård- och omsorgsförvaltningen, exempelvis hälsogenomgångar och riskbedömningar.

Det som krävs är att man systematiserar och strukturerar arbetet utifrån den modell som finns framtagen och där Nackas arbete har konkretiserat modellen i praktiken.

Det är ett utmärkt tillfälle att pröva denna modell när vi ska bygga ett nytt vårdboende och skulle vi dessutom lyckas certifiera något område även inom hemtjänst, så skulle vi bli först i landet!

Alla erfarenheter, såväl nationellt som internationellt, visar att helt avgörande är ledningens inställning till arbetet.

 Socialdemokraterna tycker att Karlstads äldre är värda en trygghets- och säkerhetscertifierad äldreomsorg.

Förslag:

Certifiera verksamhet inom äldreomsorgen enligt WHO:s kriterier för Safe Elderly.

 Karlstad 2012-11-19

Ingela Wretling (S)

Jan Bergergård (S)

Sidan uppdaterades senast: 2012-11-21 15:17