Främja läsförståelsen hos barn och unga!

Litteraturutredningen lade nyligen fram sitt betänkande ”läsandets kultur”.

I utredningen framkommer bland annat att läsvanorna för befolkningen som helhet är stabila men att det finns stora skillnader mellan olika grupper. Flickor läser mer än pojkar, kvinnor betydligt mer än män och högutbildade mer än lågutbildade. De ungas läsförmåga har minskat påtagligt under en lång följd av år. Sverige var länge en ledande nation när det gäller läsförståelse men har nu halkat efter flera EU och OECD- länder konstaterar man i utredningen.

Den sämre läsförståelsen bland barn skapar också svårigheter att ”hänga med” i olika skolämnen och vi vet att klara skolan är den enskilt viktigaste faktorn för att senare kunna etablera sig på arbetsmarknaden.

Det finns flera förslag till läsfrämjande åtgärder i betänkandet men bland många kan nämnas elevers tillgång till skolbibliotekarier och folkbibliotekens möjlighet att arbeta aktivt med e-böcker. 

Vi i Socialdemokraterna vill därför förslå följande: 

-          Att barn- och ungdomsnämnden, Karlstad-Hammarö gymnasienämnd och kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att se över hur ett samarbete kring E-böcker kan se ut avseende ansvar, finansiering med mera. 

-          Att åtagandet i strategisk plan angående samverkan mellan barn- och ungdomsnämnden och kultur- och fritidsnämnden kring skolbibliotek och biblioteksfilialer kompletteras för att även omfatta Karlstad-Hammarö gymnasienämnd och att ett syfte med samverkan ska vara att öka elevers tillgänglighet till skolbibliotekarier

 

Karlstad 2013-01-17

För socialdemokraterna 

Linda Larsson                     Lars-Gösta Blåvitt Elofsson                     Anna Dahlén Gauffin

Sidan uppdaterades senast: 2013-01-16 10:49