Motion om Handlingsplaner för jämställdhetsintegrering

Jämställdhetsintegrering är strategin för att kvinnor och män ska få samma makt att forma samhället och sina egna liv. För att nå resultat, så förutsätter det att det finns en tydlig politisk vilja. 

Tidigare arbetade kommunen med jämställdhet som ett så kallat ”horisontellt perspektiv”, just i syfte att åstadkomma jämställdhetsintegrering. Målet var att bli en av Sveriges mest jämställda kommuner. 

Nu återfinns jämställdheten i huvudsak i i strategisk plan under avsnittet ”Det interna perspektivet”. Det räcker inte med det intern perspektivet. Arbetsgivarperspektivet är oerhört viktigt, men för medborgarna, så är det viktigaste att verksamheterna är jämställda, så att kvinnor och män i Karlstad får en likvärdig service.  

Det har genomförts en mängd utbildningsinsatser för medarbetare i olika förvaltningar. Det är viktigt att systematisera arbetet i nämnder och bolag för att ta tillvara dessa erfarenheter och analyser.

 

Förslag: 

Genomför jämställdhetsanalyser av kommunens verksamheter och ta fram handlingsplaner för jämställdhetsintegrering inom verksamheterna. 

Inför jämställdhets-checklistor i ärendeberedning samt verksamhetsutveckling.

 

Karlstad 2013-10-22 

Lena Melesjö Windahl (S), Sofia Granström (S)

Sidan uppdaterades senast: 2013-10-25 11:00