Ny färdriktning för Karlstad

Vårt mål är arbete åt alla och fler jobb är grunden för välfärdens utveckling. Det behövs en politik för fler och växande företag, fler i arbete och fler arbetade timmar. Arbetslösheten i Karlstad är fortsatt hög, främst bland unga och utrikes födda. Ungdomsarbetslösheten är ett slöseri som riskerar att släcka framtidstron hos en hel generation. Vi vill bryta de senaste årens oroande utveckling.

 

Jobbkommission

Vi vill tillsätta en jobbkommission tillsammans med till exempel handelskammaren, branschorganisationer, olika utbildningsanordnare, arbetsförmedlingen, fackliga organisationer och andra aktörer. Det måste bli ett tydligare fokus på jobben och kommissionen ska arbeta utifrån tre ”huvudspår”: Näringslivsfrågor, utbildning och arbetsmarknad.

Näringspolitikens uppdrag är att skapa förutsättningar för fler och växande företag. Utbildningspolitiken ska säkerställa möjligheterna till livslångt lärande. Vi måste bryta utvecklingen av mindre antal utbildningsplatser och stänga det så kallade ”rekryteringsgapet”. Var femte rekrytering misslyckas, enligt Svenskt Näringsliv, på grund av att det saknas personer med rätt kompetens.  Arbetsmarknadspolitikens uppdrag är att rusta och stödja den enskilde att kunna ta ett jobb. Arbetsmarknadspolitiken är också viktig för samhällsekonomin och kommunens ekonomi. Ett av kommissionens uppdrag blir att bidra till att sänka kostnaderna för försörjningsstödet.   

Målet för Socialdemokraterna är att Sverige ska ha EU:s lägsta arbetslöshet 2020. Karlstad ska bidra till att uppnå det målet och vi prioriterar i första hand ungdomsarbetslösheten.

Vi avsätter 10 miljoner kronor under kommunstyrelsen i vårt budgetförslag för jobbkommissionens arbete. Vi kommer att tillsätta en tjänst som ”jobbkommissionär” med uppdrag att samordna arbetet. Kommissionens arbete ska följas och utvärderas av forskare vid Karlstads universitet.  

Jobbkommission – näringslivsfrågor

Näringspolitik handlar om att skapa förutsättningar för nya företag och fler jobb.

Bostadsbyggandet, exemeplvis, är grundläggande för tillväxten. Infrastuktur och kommunikationer likaså. Ett gott bemötande och snabba besked är viktiga kvalitetsfaktorer i mötet med företagen. Vi ska arbeta mer proaktivt med företagsetableringar och säkerställa att vi verkligen har ”En väg in” för företagare. Vi vill ta ett mer samlat grepp över företagsetableringar. Vi vill utvärdera och ytterligare effektivisera plan- och genomförandeprocessen. Tydliga tidsplaner och uppföljningar av etableringsprocesser är exempel på förbättringsområden som företagare efterfrågar.

Olika branschorganisationer bjuds in att delta i kommissionens arbete.

Vi vill se en satsning på kvinnors företagande. Här finns en stor potential för nyföretagande.  Vi föreslår en företagslots med inriktning på ungt entreprenörskap och kvinnors företagande.

Vi vill se fler unga företagare. Det är viktigt att de ungdomar som startat UF-företag ges möjlighet att fortsätta driva sin ídé och sitt företag. Här är samarbete nödvändigt med exempelvis Communicare, Ung Företagsamhet, Drivhuset.

Vi vill också initiera en regional företagarförmedling, för att underlätta generationsskiften i småföretag.

En stor del av tillväxten sker inom handel- och besöksnäring. Vi anslår 500.000 mer än majoriteten för utveckling av besöksnäringen.

Nya jobb handlar inte bara om företag. Det är angeläget att bryta den negativa utvecklingen när det gäller statliga jobb i Värmland och Karlstad. Samverkan i länet och strategiskt lobbyarbete är nödvändigt. 

Jobbkommission – utbildning

Uppdraget till kommissionen blir att säkerställa möjligheterna till ett livslångt lärande och att åstadkomma en snabbare och flexiblare matchning i ett utbildningssystem som arbetsmarknaden efterfrågar.  Utbildning är ett av de viktigaste verktygen för fler i jobb. Ett bra exempel kan vara Yrkes-SFI. 

Här samlar vi aktörer inom utbildningsområdet. Grundskola, gymnasieskolor, yrkeshögskola, universitet, folkhögskolor, studieförbund. Alla elever ska ges möjligheter att klara behörighet att söka vidare till gymnasiet. Idag är det 7 procent som inte uppnår behörighet. Vi vet att 40 procent av de unga som saknar gymnasieutbildning blir arbetslösa. Vi anslår särskilda medel för ökad måluppfyllelse i gymnasiet. Barn- och ungdomsnämnden får resursförstärkning för ökad grundbemanning. Vi vill också göra en översyn av lärarnas arbetsuppgifter, där administrationen har ökat under senare år..

Jobbkommission – arbetsmarknad

En socialdemokratiskt ledd regering kommer att införa den så kallade 90-dagarsgarantin, dvs alla unga ska ha rätt till jobb, utbildning eller praktik inom 90 dagar, men hjälp från första dagen. Denna garanti ska självklart gälla även i Karlstad.

Här krävs en vidareutvecklad och nära samverkan med arbetsförmedlingen, och olika arbetsplatser, för att i högre grad än idag matcha arbetslösa mot bristyrken.

Den nyligen genomförda undersköterskeutbildningen är ett bra exempel. 

Kommunen gör redan mycket bra insatser och vi stödjer satsningen på ”200 jobb”. Vi vill fortsätta arbetet med exempelvis Jobbcenter, Horisont och Porten. Men vi vill se fler samarbetsparter, en tydligare styrning och en bättre helhetssyn. Det ska finnas ett stort utbud av insatser för att bättre rustat personer för jobb. Vi vill driva vidare Region Värmlands framgångsrika projekt Lärling 2.0 och avsätter 2,5 miljoner i budget för detta. Ett annat exempel är att arbeta vidare med utvecklandet av arbetsintegrerade sociala företag. Kommissionens uppgift blir förstås att hitta nya, kreativa lösningar.  

I Karlstad finns ca 1.200 arbetslösa unga. Dessa ska prioriteras och uppdraget är tydligt: Ingen ung utan jobb eller utbildning.