Motion angående äldreomsorgen i Karlstad

Det pågår en omfattande mediedebatt kring läget i svensk äldreomsorg. Två frågor lyfts särskilt fram: Tillgången på olika former av äldreboenden och bristande personalkontinuitet i hemtjänsten.

Karlstad har en äldreomsorg av god kvalitet, men det finns alltid förbättringsområden. Arbetsmiljön och personalkontinuiteten i hemtjänsten är ett sådant exempel. Här pågår ett förbättringsarbete, men det saknas en kartläggning över personalkontinuiteten hos kunderna.  Det behöver genomföras en sådan och tas fram en handlingsplan. Antalet personer som besöker de äldre ska minimeras.

När det gäller vårdboendeplatser så öppnas ett nytt vårdboende, Oskarslund, hösten 2015 och då är förhoppningsvis behovet av platser tillgodosett för en tid. Men vi vet att antalet äldre i befolkningen kommer att öka, och vi bör ha en långsiktig plan för att tillgodose behovet av antalet platser i olika former av äldreboenden.  Den kösituation som vi haft de senaste åren, måste undvikas framöver. Det är en viktig trygghets- och kvalitetsfråga för äldreomsorgen.

Likaväl som kommunen genomfört en långsiktig utredning kring behovet av idrottsarenor, så bör vi genomföra en långsiktig utredning kring behovet av platser i  äldreboenden. Hur många platser behöver tillföras de närmaste 10—15 åren för att undvika köer, med hänsyn till det ökande antalet äldre? Var ska de byggas?

Förslag:

  1. Genomför en kartläggning över personalkontinuiteten i hemtjänsten ur den äldres perspektiv, dvs antalet personal som besöker kund, samt ta fram en handlingsplan för att förbättra kontinuiteten.
  2. Ta fram en långsiktig plan för att tillgodose behovet av platser i olika former av äldreboenden för att undvika köer.

 

Karlstad 2014-01-29

Ingela Wretling (S) 

Sidan uppdaterades senast: 2014-01-29 15:15