Dags att förnya visionen ”Livskvalitet Karlstad 100.000” och förtydliga beslutsnivåerna i strategisk plan

Karlstads kommuns vision ”Livskvalitet Karlstad 100.000” talar om vart vi ska färdas tillsammans och ger en bild av vår framtid. Den beskriver vår strävan att skapa en lockande livsmiljö, med hög kvalitet i välfärden, samtidigt som vi växer och utvecklas. 

Visionen i en organisation ska beskriva den bild vi strävar mot, en önskad idealsituation som vi ständigt vill uppnå men som vi inte räknar med att kunna nå fram till under överskådlig tid.  

Karlstad kommer att passera 90.000 invånare under nästa år, 2016.

Socialdemokraterna föreslog att vi skulle ha ett befolkningsmål som innebar att vi växer med 1000 invånare per år. Majoriteten tycker att det ”räcker med ” 700. Oavsett detta, så kommer 100.000 att nås inom 10—15 år.  Visionen i den del som handlar om växande och befolkningsökning, har således förvandlats till ett mål. 

Socialdemokraterna är angelägna om att kommunens vision utmanar tanken och stimulerar till utveckling och kreativitet. Karlstad behöver därför en ny vision! Kommunstyrelsen bör initiera och leda en sådan utvecklingsprocess. 

Översyn av strategisk plan

Kommunen har också infört en styrmodell i form av strategisk plan. Vi föreslår att utvecklingsarbetet innefattar en översyn av styrmodellen.  Det behöver exempelvis förtydligas vilka strategiska mål och åtaganden som ska beslutas i kommunfullmäktige och vad som beslutas, och därmed stannar, i nämnderna.

 Vi vill också se ett förbättrat IT-stöd i uppföljningen av mål och åtaganden, så att fler kan bli delaktiga.

 Förslag: 

  1. Kommunstyrelsen initierar ett utvecklingsarbete som leder fram till en ny, reviderad vision.
  2. Utvecklingsarbetet innefattar också en översyn av styrformen strategisk plan, med bland annat ett klargörande av beslutsnivåer.
  3. Utreda förutsättningarna för att i större utsträckning digitalisera styrmodellen, så att det blir enklare att följa måluppfyllelsen.

 

För Socialdemokraterna

Karlstad 2015-11-17

Linda Larsson

Christian Norlin                 

Anna Dahlén Gauffin                  

Anders Tallgren  

Pernilla Edman  

Håkan Holm Alteblad

Maria Wågemo

Christer Alnebratt 

Ingela Wretling 

Sidan uppdaterades senast: 2015-11-19 16:04