Inrätta ett Hållbarhetsråd

Med Näringslivsrådet och Landsbygdsrådet som modeller föreslår Socialdemokraterna att Karlstads kommun inrättar ett Hållbarhetsråd. Rådet ska vara direkt underställt kommunstyrelsen och innehålla representanter från de förtroendevalda, forskningen och föreningslivet.   

Den goda gröna staden är ett av kommunens strategiska målområden men den senaste uppföljningen av Miljö- och klimatstrategin som presenterades i maj 2015 visar att vi har väldigt svårt att nå våra lokala miljömål. Så här står det bland annat att läsa i sammanfattningen på sidan 2:

 

”Inom samtliga insatsområden pågår ett aktivt och engagerat arbete för att nå

målen. Uppföljningen visar att flertalet förvaltningar och bolag jobbar

löpande med miljö- och klimatstrategin. Inom vissa områden krävs fler

insatser och mer resurser för att nå målen. Det har funnits vissa svårigheter

att uttala sig om måluppfyllelse inom några områden. Några mål saknar

lämpliga indikatorer och det har därför varit svårare att följa utvecklingen

inom de målområdena. En generell slutsats är att flertalet mål kommer bli

svåra att nå.”

 

Det behövs ett mer strukturerat arbetssätt och ett dedikerat forum som fokuserar på kommunens hållbarhetsfrågor. Hållbarhetsrådet skulle kunna bli organet där förtroendevalda och expertisen möts för att tillsammans identifiera utmaningar och ta fram förslag på lämpliga mål, åtgärder och uppföljningsmetoder.

Förslag:

Karlstads kommun inrättar ett Hållbarhetsråd enligt intentionerna beskriva ovan.  

 

Karlstad 2015-11-17

Christer Alnebratt (S)

Lena Andersson (S)

Sidan uppdaterades senast: 2015-11-20 14:48