Inventering av byggbar mark för bostäder

Karlstad behöver växa snabbare och fler bostäder byggas. Förtätning är ett effektivt sätt att få fram mark för nya bostäder. I centrumkärnan finns exempel på attraktiv mark för bostäder som idag upptas som parkeringsytor. Ett annat exempel är affärsbyggnader i ett plan, som kan förtätas uppåt. Det finns säkert många liknande exempel runt om i Karlstads 39 stadsdelar. För att främja en positiv stadsutveckling behövs en bättre överblick över vilka möjliga markområden/tomter som på sikt kan omvandlas till mark för bostäder. 

Förslag: 

Stadsbyggnadsnämnden och teknik- och fastighetsnämnden får i uppdrag att systematiskt inventera samtliga stadsdelar i syfte att hitta mer byggbar mark för bostäder.

Karlstad 2015-10-13

Håkan Holm Alteblad (S)

Linda Larsson (S)

Sidan uppdaterades senast: 2015-10-15 15:25