”Inventering av de pedagogiska möjligheterna i skolans och förskolans utemiljöer”

Barn och ungdomar tillgodogör sig kunskap på olika sätt och i olika miljöer. Därför är det viktigt att de miljöer för lärande som vi erbjuder barn och elever vid förskolor och skolor är varierande och inbjuder till olika aktiviteter, och att de stödjer och underlättar det pedagogiska arbetet. Detta gäller miljöer för såväl den styrda verksamheten som den fria leken, och utomhusmiljöer likväl som inomhusmiljöer. 

Huvudmannen ska enligt skollagen se till att eleverna erbjuds en god miljö, och att de lokaler och utrustning som behövs för att syftet med utbildningen ska kunna uppfyllas, tillhandahålls. 

I Skolverkets Allmänna råd för fritidshem respektive förskolan, vilka utgår från bestämmelser i skollagen och läroplanerna, finns skrivningar om utemiljöerna: 

”Huvudmannen och rektorn bör se till att eleverna har tillgång till säkra, hälsosamma och ändamålsenliga lokaler och utemiljöer som möjliggör en varierad pedagogisk verksamhet samt stödjer elevernas lärande och utveckling såväl enskilt som i grupp”. (Allmänna råd för fritidshemmet) 

”Huvudmannen och förskolechefen bör se till att förskolans lokaler och utemiljöer är utvecklande, hälsosamma och säkra samt att det finns fungerande rutiner för att säkerställa en hälsosam och säker miljö för alla barn”. (Allmänna råd för förskolan) 

Undertecknade föreslår att: 

  1. Barn- och ungdomsnämnden tillsammans med Teknik- och fastighetsnämnden genomför en inventering av de pedagogiska möjligheterna i utemiljöerna vid våra skolor och förskolor.

 

Karlstad 2015-09-15

För Socialdemokraterna

Mathias Casserlund och Nürcan Aldemir

Sidan uppdaterades senast: 2015-09-16 14:14