Jobb och Jämlikhet - ett Karlstad som växer och håller ihop

Idag har vi presenterat vårt förslag till budget och strategisk plan för Karlstads kommun.
Vi har högre ambitioner för Karlstad. Vi tror på politikens möjligheter och vi både vågar och vill styra. Vårt förslag innehåller därför tydligare ekonomiska prioriteringar än majoritetens.

Jobben framför allt – tre nya tillväxtmål:
Under helgen har Socialdemokraterna hållit partikongress. Vår partiordförande och statsminister Stefan Löfven har varit väldigt tydlig med att regeringens jobbmål om att ” Sverige ska ha EU:s lägsta arbetslöshet 2020” ligger fast.

Karlstad växer, men för långsamt i jämförelse med andra kommuner. Alla kommuner på topp 20, förutom Sundsvall, ökar med minst 1000 personer, och flera städer, däribland Örebro, ökade med 2000 personer bara under 2014. Karlstad har halkat ned till plats 22 bland Sveriges kommuner när det gäller befolkningsantal.  

Vi föreslår därför ändringar av kommunens tillväxtmål enligt följande:

1.        ”Karlstad ska ha en högre förvärvsfrekvens och en lägre arbetslöshet än genomsnittet för jämförelsegruppen ”större städer” och därigenom bidra till det nationella målet att Sverige ska ha EU:s lägsta arbetslöshet 2020”.

2.        Vi föreslår att Karlstad ska öka bostadsbyggandet och att KBAB på sikt ska bygga 200 bostäder per år.

3.        Vi föreslår en höjning av målet som gäller befolkningstillväxt: Karlstad ska ha en årlig befolkningsökning om minst 1000 personer.

Vårt budgetförslag och förslag till strategisk plan innehåller en mängd förslag för jobb och jämlikhet.

10 punkter för fler jobb:
1.        Inrätta en jobbkommission. 10 miljoner. Tre spår: Näringsliv, utbildning, arbetsmarknad. Stämmer väl överens med regeringens jobb-agenda: Framtidsinvesteringar, näringspolitik, utbildning och kunskap.

2.        Exploatera Eriksberg för både handel och verksamhetsmark.

3.        Bilda en etableringsgrupp för centrum.

4.        Inför uppsökande, strategiska företagsbesök för att få hit nya etableringar.

5.        Handlingsplan för att stödja tillväxten i mikroföretag

6.        Ta fram en strategi för statliga jobb

7.        Handlingsplan för fler gröna jobb och stödja utvecklingen av fler arenor för miljöföretag

8.        Inrätta en näringslivsutvecklare med utbildning i genusvetenskap för att stödja kvinnors företagande mer systematiskt än idag.

9.        Ta fram ett landsbygdsprogram för Karlstad med inriktning på jobb och tillväxt.

10.        Stärk Karlstad som besöksmål genom förbättrad samordning internt i kommunen och externt med samarbetsparter.

Nationella satsningar på skola och äldreomsorg
Vi är naturligtvis väldigt glada över att vi har en socialdemokratiskt ledd regering, som också inser betydelsen av satsningar i kommunerna, på skola och äldreomsorg.

Skolan får en förstärkning med drygt 37 miljoner från regeringen, som ska gå till bland annat ökad bemanning på lågstadiet och mindre barngrupper i förskolan.

Äldreomsorgen i Karlstad får 18 miljoner 2016 för ökad bemanning. Det kommer innebära att möjligheten finns att minska ned på antalet delade turer. En viktig jämställdhets- och arbetsmiljöfråga.

Utöver detta så förstärker vi barn- och ungdomsnämndens budget med 2 % i generell uppräkning, vilket motsvarar drygt 28 miljoner och vi gör riktade satsningar på:
-        En ny Tummen-verksamhet (Våxnäs), 400’ kr

-        Satsning på elevhälsan 1,8 statliga + 1,8 kommunala, totalt 3,6 mkr

-        Ökad grundbemanning grundskola och fritidshem 3,9 mkr

-        Modersmålsundervisning 2,0 mkr

-        Ny nattisverksamhet, 2017, 3,5 mkr

Vård- och omsorgsnämnden får 2 % i generell uppräkning, drygt 23 miljoner kronor.
Utöver detta så förstärker vi med 3 miljoner. Vi föreslår en ytterligare dagverksamhet för personer med demens. Det här är efterfrågat och innebär en förbättrad avlastning för anhöriga. Vi vill också inrätta ett team som arbetar med förebyggande hälsosamtal och fallriskprevention, dvs att förebygga fallskador.

Karlstad ska vara En stad för alla och då måste man jobba medvetet med en politik för ökad jämlikhet. Socialdemokraterna vill bygga samhället starkt och rusta individer att vara delaktiga utifrån sina förutsättningar.
Det bästa sättet är en skola för alla med hög kvalitet, och att arbeta socialt förebyggande och erbjuda tidiga insatser. Barndomen och uppväxtåren går inte i repris!

20 punkter för ökad jämlikhet och minskade klyftor:
  Plånboken ska inte styra och avgöra om barn kan vara delaktiga
1.        Säkerställ att verksamhet i förskola, grundskola och fritidshem är kostnadsfri

2.        Avgiftsfri kulturskola! ALLA barn ska ha möjlighet att spela instrument, sjunga och dansa.

3.        Inrätta fritidsbank, så att barn och unga kan låna fritidsutrustning.

4.        Säkerställ att alla elever erbjuds läxhjälp

   Barndomen och uppväxten går inte i repris. Alla ska klara skolan.
5.        Kraftfull satsning på elevhälsa, totalt 3,6 miljoner kr.

6.        Tummen-verksamhet, förskoleteam med förskollärare, specialpedagog, psykolog.

7.        Utveckla arbetet med sociala investeringar. Använd sociala investeringsfonden.

8.        Satsa på e-böcker. Viktigt för att få fler pojkar att läsa.

9.        Förstärk modersmålsundervisningen, en viktig grund för lärande.

   Rusta dem som står längst från arbetsmarknaden
10.        Ställa sociala krav i upphandlingar.

11.        Medverka till att starta fler arbetsintegrerade sociala företag.

12.        Förstärka samarbetet med Arbetsförmedlingen kring traineejobb och extratjänster.

  Stärkt demokrati och medborgarinflytande
13.        Behåll Våxnäs bibliotek. En viktig mötesplats och skolbibliotek för barnen på Våxnäs.

14.        Utveckla genus- och barnperspektiv i stadsplaneringen.

15.        Inrätta ett barnråd för ökat inflytande.

  Ett inkluderande samhälle för alla
16.        Utveckla kulturskolans verksamhet till att även omfatta grundsärskolorna

17.        Stimulera kultur i bostadsområden. Modell Orrholmsgaraget.

18.        Kunskapsbank för jämställdhet. Strategiskt jämställdhetsarbete.

19.        Prioritera upp tillsynen över tillgängligheten. Ta fram en tillsynsplan.

20.        Utöka dagverksamhet för personer med demenssymptom. Viktig avlastning för anhöriga.

Tydliga prioriteringar
Hur finansierar vi våra satsningar? Totalt uppgår nämndernas upparbetade kapital (tidigare överskott) till 237 miljoner. En orimligt hög summa, anser vi. De nämnder som har störst procentuellt upparbetat kapital får ingen uppräkning: Kommunstyrelsen, miljönämnden, stadsbyggnadsnämnden och teknik- och fastighetsnämnden.
Prioriterade nämnder får två procent i generell uppräkning: Arbetsmarknads- och socialnämnden, barn- och ungdomsnämnden, Karlstads-Hammarö gymnasienämnd, kultur- och fritidsnämnden och vård- och omsorgsnämnden. Dessutom minskar vi ner på konton för oförutsedda utgifter.

Majoritetens budget innehåller ”allmänna resursförstärkningar”. Vi socialdemokrater är tydligare med vad vi vill använda pengarna till.

Fröding Arena för utveckling och mångfald
Vi prioriterar investeringen att samlokalisera fritidsgården och biblioteket med Fröding Arena i vårt förslag. Vi vill skapa en viktig mötesplats för kronoparksborna. Vi avsätter 20 miljoner 2016 och 11,5 miljoner 2017 i vårt förslag. Vi har prioriterat bort gång- och cykelbron mellan Färjestad och Råtorp till förmån för Kronoparken. En viktig prioritering för utveckling och mångfald.  

Rimliga förutsättningar för Sannafältet
Vidare har vi avsatt resurser för en Arenautvecklare som ska arbeta vidare med Sannafältets sportcenter enligt Arenautredningens intentioner.

För ytterligare kommentarer, kontakta:
Kommunalråd Linda Larsson, tel. 054-540 12 89.

Sidan uppdaterades senast: 2015-06-02 14:47