Strategi för träbyggnation

Det råder bostadsbrist i Karlstad och Sverige. Boverket har bedömt att det behöver byggas 426.000 nya bostäder fram till 2020. 

Forskning visar att byggprocessen har stor klimatpåverkan. Själva byggandet av hus, kontor och fastigheter orsakade 2012 ungefär lika mycket koldioxidutsläpp som halva den svenska personbilsparken. Det visar beräkningar från Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin, IVA. Hittills har den svenska debatten mest handlat om utsläppen som genereras när husen är byggda. IVAs rapport pekar på att omkring hälften av koldioxidutsläppen orsakas i själva byggprocessen. 

2012 byggde Sverige ungefär hälften av vad som byggs för närvarande. Hur mycket utsläpp kommer det då att bli om vi ska fördubbla byggandet? 

Modernt, industriellt träbyggande är smart. Byggprocessen flyttas till en högeffektiv fabrik och byggtiderna förkortas betydligt, organisationer kan slimmas. Fler hus kan byggas med samma resursinsats i form av personal och utrustning. Boendemiljön kring bygget blir trevligare, eftersom de kringboende inte behöver störas lika mycket och lika länge. 

Växjö kommun är föregångare inom området. Där finns en träbyggnadsstrategi antagen i kommunfullmäktige ” Växjö – den moderna trästaden”. Målet är ett fossilbränslefritt Växjö som har ett grundläggande fokus på att minska utsläppen av fossilt koldioxid. Växjö har under lång tid haft en hög takt i bostadsbyggandet och som regionalt centrum finns där, precis som här i Karlstad, ett ständigt behov av att nya bostäder byggs. Nyligen har Växjö och Skellefteå skrivit på en gemensam avsiktsförklaring för att gemensamt verka för en långsiktig, nationell satsning på träbyggande i landet. De har också för avsikt att bjuda in till dialog med andra intresserade kommuner. 

Karlstad är regioncentra i ett skogslän med ett universitet, där det bland annat pågår ett gränsöverskridande projekt om förädling av träråvara. Vi borde ha mycket goda förutsättningar att också här utveckla arbetet med träbyggnation.

 

Förslag: 

Kommunens miljö- och klimatstrategi kompletteras med en träbyggnadsstrategi med Växjö som förebild.

 

Karlstad 2015-11-17

Håkan Holm Alteblad (S)

Nurcan Aldemir (S) 

Sidan uppdaterades senast: 2015-11-20 14:46