Återremiss av Etablering av ett kontaktcenter

Vi är positiva till etableringen av ett kontaktcenter. Ett sådant innebär en ökad servicegrad gentemot våra kommuninvånare. De ska kunna komma i kontakt med oss på ett enkelt sätt och ansvaret för att bli lotsad till rätt instans ska ligga på kommunen, inte på den enskilde medborgaren.

När ärendet återremitterades av kommunfullmäktige var det i syfte att närmare belysa: 

  1. Behovet hos respektive förvaltning för att köpa tjänster och därmed finansiera kontaktcentret 
  2. Kopplingen mellan kontaktcentret och de befintliga medborgarkontoren 

Punkten 2 anser vi att vi fått ett tydligt besked om, däremot kan inte samma sak sägas avseende punkt 1. Att enbart hänvisa till att en dialog skett med förvaltningsdirektörer och VD: ar är inte vad vi efterfrågade. Vi vill se ett underlag som redovisar i vilken utsträckning förvaltningarna avser att köpa tjänster av kontaktcentret och hur detta ska finansieras. I vårt yrkande från den 19: e april framgår klart att det är respektive förvaltnings bedömning vi ville ha för att därefter utarbeta en finansieringsmodell.

 

Vi yrkar därför

 

Att                godkänna att kommunledningskontoret ges i uppdrag att etablera ett kontaktcenter 2013

 

Att                uppstartsmedel för detta anslås i enlighet med vårt budgetförslag, 1 008 tkr

 

Att                finansiering i övrigt sker genom avtal mellan berörda förvaltningar/bolag och kontaktcentret 

 

För Socialdemokraterna 

Lena Melesjö Windahl (S)

Kommunalråd

Sidan uppdaterades senast: 2011-10-18 18:24