Etablering av kontaktcenter

Vi är positiva till etableringen av ett kontaktcenter. Ett sådant innebär en ökad servicegrad gentemot våra kommuninvånare. De ska kunna komma i kontakt med oss på ett enkelt sätt och ansvaret för att bli lotsad till rätt instans ska ligga på kommunen, inte på den enskilde medborgaren.

Precis som det framgår av rapporten är det viktigt att ett kontaktcenter är tillgängligt, men med det menar vi inte bara i form av tid. Tillgängligheten i ett kontaktcenter handlar minst lika mycket om att det ska vara i välkomnande lokaler som det är enkelt att besöka. Öppna ytor gör det välkomnande, likväl som att det underlättar tillgänglighetsanpassningen. Givetvis ska möjligheten till enskilda samtal också finnas när så behövs. 

I beslutsunderlaget saknar vi två delar som vi tycker borde belysas inför ställningstagande. Tanken är att respektive förvaltning ska köpa tjänster av kontaktcentret efter den initiala uppbyggnadsfasen. Vi vill se en bedömning från respektive förvaltning om hur stora behov de ser och i vilken utsträckning de kommer att köpa dessa tjänster. I förslaget anges driftskostnaden för kontaktcentret till 9 miljoner kr årligen brutto. Utan en finansieringsmodell som är ekonomiskt godtagbar så kan vi efter uppbyggnadsfasen stå med en verksamhet som inte är finansierad. 

Sedan tidigare finns det medborgarkontor i kommunen, dessa finns i Molkom, Vålberg, Skattkärr och Väse. Vi vill att kopplingen mellan dessa och kontaktcentret ska belysas. I konsultrapporten kan man utläsa en viss negativism gentemot dessa.

 

Vi yrkar därför utifrån ovanstående på en återremiss för att belysa: 

  1. Behovet hos respektive förvaltning för att köpa och därmed finansiera kontaktcentret 
  2. Kopplingen mellan kontaktcentret och de befintliga medborgarkontoren 
  3. Att frågan om kontaktcentret tas upp i samband med budgetprocessen 

För Socialdemokraterna 

Lena Melesjö Windahl (S)

Kommunalråd

Sidan uppdaterades senast: 2011-10-18 18:19