KS 2011-12-20. Ärende 7. Motion – Upprätta en plan för att bekämpa barnfattigdomen

I enlighet med beslut i tre eniga nämnder, barn- och ungdomsnämnden, arbetsmarknads- och socialnämnden och kultur- och fritidsnämnden yrkar vi på att motionen bifalls. 

Att hänvisa till uppdraget som arbetsmarknads- och socialnämnden har i den strategiska planen är ej tillräckligt. Att bekämpa barnfattigdom, handlar framförallt om kunskapsspridning om dess existens och om att medvetet arbeta med detta övergripande i hela kommunen och inte enbart på en förvaltning. 

Vi yrkar därför

Att                motionen bifalls

Sidan uppdaterades senast: 2011-12-22 08:26