Kultur- och fritidsnämndenYttrande över budget 2012-2014 - verksamhets- och ekonomisk planering

 

Yrkande

 

Utöver de mål och åtaganden som beskrivs i tjänsteskrivelsen vill vi socialdemokrater även lyfta in nedanstående åtaganden i det fortsatta arbetet de kommande tre åren.

 Målområde: Tillväxt 

 • Stödja utvecklingen av kulturella och kreativa näringar
 • Samverka med universitetet för att i större utsträckning säkerställa besöksnäringens tillgång till ny forskning som kan innebära nya företag och nya jobb  

Målområde: Attraktiv stad 

 • Fortsätta arbetet med frågan om en centralt belägen konsthall
 • Anlägga konstgräsplan i Skattkärr
 • Utreda kulturinslag i motionsspåren, s.k. ”kultur i spåren”
 • Karlstad består av människor som har sin bakgrund över hela världen, med många språk, traditioner och kulturer. Vi vill stimulera kulturellt kunskapsutbyte och kulturella upplevelser som främjar mångfald.
 • Utreda allaktivitetshus i anslutning till Fröding Arena. 

Målområde: Utbildning och kunskap 

 • Intensifiera jämställdhetsarbetet i samarbete med föreningslivet 

Målområde: En stad för alla 

 • Utreda en utveckling av kultur- och fritid som ”tvärsektoriell” resurs i kommunen exempelvis ”kultur i vården”, ”kultur på arbetsplatserna”, ”kultur på recept”, handikappomsorgens fritidsverksamhet, idrottsskolan. Kan även innebära ökad regional samverkan.Införa kamratkort
 • Fortsatt satsning på parklekar
 • Utveckla drop-in-idrotten med inriktning på jämställdhet
 • Fortsatt utveckling av spontan-idrott i bostadsområdena, samt även utreda möjligheter till ”spontan-kultur”.
 • Utveckla aktiviteter för äldre tillsammans med Seniorernas hus
 • Ökad tillgänglighet i verksamheten 

Målområde: Den goda gröna staden 

 • Miljötema vid vänortsutbyten i ungdomsverksamhet 

Målområde: Arbetsgivarperspektiv

 • Tydliggöra möjligheter till kompetensutveckling och karriärvägar som ett led i att säkerställa framtida kompetensförsörjning 

Vi presenterar idag inga siffror, men kommer självklart att följa upp de yrkanden vi haft avseende strategiska mål och åtaganden i Kommunstyrelsen där vi presenterar vårt budgetförslag. 

 

För socialdemokraterna

Linda Larsson

1:e vice ordförande

Sidan uppdaterades senast: 2011-08-11 15:45